Kroonwijk Belangen Vereniging

Algemene Ledenvergadering 2018

Verslag Algemene Ledenvergadering Kroonwijk BV op 14 april 2018 in het Steenhuys.
Aanwezig: 35 leden.
Met kennisgeving afwezig: 5 leden

1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststellen verslag ALV 21 april 2017
Naar aanleiding van agendapunt 10. De aanwezigen merken op dat er door de gemeente nog steeds niets wordt ondernomen om de eigenaren van honden en katten te wijzen op de overlast die de poep van deze dieren veroorzaakt in het plantsoen, op de stoep en zelfs in de tuinen. De voorzitter erkent dit probleem en vertelt dat de overlast van hondenpoep steeds wordt aangekaart bij de Gemeente.
Het verslag wordt vastgesteld.

3. Mededelingen
Het artikel in de Gelderlander over een speeltuin in de Chrysanthstraat. Wij hebben bij de Gemeente navraag gedaan en het blijkt NEPnieuws. Een journalist van de Gelderlander zag een foto van de kinderraad en de journalist heeft toen dit verhaal verzonnen.

4. Samenstelling bestuur: het bestuur telt maximaal 7 leden.
– Twee bestuursleden leggen hun functie neer: Sjoerd Pijnappel
en Henny Wagelmans. Het bestuur dankt hen voor hun inzet.
– Verkiezing bestuursleden: Er zijn drie plaatsen vacant.
– Kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris.
Kroonsingel 11, tot 10 april 2018 of per e-mail Kroonwijk.bv@gmail.com
– Op dit moment hebben zich drie kandidaten gemeld:
Rini Hol, Peter Harmsen en Greet Joling.

5. Financiën.
– Het woord is aan de kascontrolecommissie de heren Fons Mols en Fred Duits
Zij hebben de gegevens gecontroleerd en in een schriftelijke verklaring stellen zij voor het bestuur decharge voor het gevoerde (financiële) beleid te verlenen. De vergadering gaat hiermee met algemene stemmen akkoord. De voorzitter dankt de kascontrolecommissie.
– De jaarrekening en de specificatie van kosten.
Henri Strootman (voorzitter) licht de balans en winst verliesrekening toe. De uitgaven en inkomsten zijn ongeveer gelijk aan elkaar en bedragen ca. €1000. De kosten zijn voornamelijk verzekeringskosten, administratiekosten, bankkosten en kosten voor de bijeenkomsten, zoals de ALV en de Wijkborrel.
– Subsidie 2017: voor de organisatiekosten, administratie etc. is door de gemeente ook subsidie toegekend.

Begroting 2018 toelichting door de voorzitter.
De begroting 2018 wordt opgesteld als voorheen, op basis van de werkelijke kosten in 2017. Op basis van deze begroting heeft de Gemeenten €1000,- subsidie toegekend. De aanwezige leden stemmen in met deze begroting.
– Benoeming kascommissie 2018
De kascommissie 2018 bestaat uit Fred Duits en Ria Kesseler.
– De voorzitter meldt dat bij de eerste vergadering het nieuwe bestuur de taken worden verdeeld en een nieuwe penningmeester wordt benoemd.

5. Vaststellen contributie jaar 2018.
De contributie wordt vastgesteld € 10,00 per jaar, per adres.

6. Stand van zaken m.b.t. tot vinger aan de pols plannen Gemeente
– Het nieuwe bestemmingsplan Gemeente Heumen.
De gemeente had in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen dat groen ook voor parkeren in aanmerking kwam. Op aandringen van Kroonwijk BV is de tekst gewijzigd in: op groen Parkeren voor invaliden als er geen andere ruimte is in omgeving van de woning.
– Nieuwbouw School, verkeersdrukte en Fietspad door Kroonwijkplantsoen
De voorzitter informeert de aanwezigen over de gebrekkige communicatie van de Gemeente. Omwonenden kregen, de avond voordat het bericht over deze school in de GP verscheen, het persbericht in de bus. In tegenstelling tot de afspraken met de Gemeente ontving Kroonwijk BV geen informatie over deze plannen. Eind december 2017 stuurde Vereniging de Belangenbehartiging Molenwijk de schetsen aan het bestuur. Begin maart heeft een bestuurslid de afdeling Communicatie van de Gemeente bezocht en gevraag naar deze plannen, hij kreeg de schetsen 10x.
Vragen over verkeersdrukte in de wijk: Voor het bestuur is het ook koffiedik kijken op de schetsen staan fietspaden, maar het is nog niet duidelijk of dit de definitieve plannen zijn. Het bestuur heeft n.a.v. deze bouwplannen een afspraak bij de burgemeester gemaakt in januari en volgens de burgemeester zijn het schetsen en kan er nog van alles aan gewijzigd worden.
Kroonwijk BV zal voor de omwonenden een werkgroep oprichten en zo op de hoogte te blijven van alle stappen die de gemeente in deze zet. Er is een brief naar het College van B&W gestuurd met de vraag of zij ons steeds op de hoogte willen houden. In deze brief hebben wij gevraagd wie de MER (Milieueffectrapportage) uitvoert. Ook hebben wij gemeld dat met name de afbreuk van het groene karakter van de huidige situatie veel onvrede wekt bij de omwonenden.
Werkgroep: Peter Harmsen en Gijs Koers zullen de werkgroep leiden. Omwonenden van de school ontvangen een brief en zij kunnen zich aanmelden voor deze werkgroep. Deze werkgroep is met name bedoeld om een vinger aan de pols te houden bij de infrastructuur/verkeersstroom van dit project.
Een aanwezig lid stelt voor om via de Rechtsbijstandverzekering te informeren over wat de Gemeente wel en niet mag. Indien wij hier gebruik van maken en de Rechtsbijstandverzekering van de omwonenden hier ook aan koppelen, kunnen wij meer bereiken.
Parkeeronderzoek: Er wordt weer een parkeeronderzoek uitgevoerd door Buiten-Ruimte B.V in opdracht van de Gemeente; Dat is ca. het 4e parkeeronderzoek sinds 2012.

7. Stemmen/Benoemen nieuwe bestuursleden.
De voorzitter stelt de nieuwe kandidaten voor en vraagt de aanwezigen te stemmen: Rini Hol, Peter Harmsen en Greet Joling worden met algemene stemmen benoemd als bestuurslid van Kroonwijk BV

8. Rondvraag
Hondenlosloopveldje: een bewoner die dicht bij het plantsoen woont, vraagt of hier al meer over bekend is. Een dame die hierbij betrokken is, vertelt dat dit hoogstwaarschijnlijk niet door gaat. Het was de bedoeling dat de dames zelf de omheining maakte en geheel verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het veldje.
Inrit naar Winkelkcentrum via Kloosterstraat: een bewoner vraagt of hier al meer over bekend is. Kroonwijk BV heeft hier geen nieuws over ontvangen.

9. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inzet, sluit de vergadering..

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

TERUGBLIK OVER HET JAAR 2017

Januari: Naar aanleiding van de bijeenkomst ter gelegenheid van de opening van de Schoolstraat en de nare manier waarop onze voorzitter werd toegesproken door de wethouder, stuurt het bestuur op 9 januari een brief aan het College van B&W en zegt daarin het vertrouwen op in de wethouder.
Het bestuur ontvangt op 16 januari een uitnodiging van de burgemeester om over deze brief met haar en de wethouder te praten. Het gesprek liep erg stroef en de burgemeester wilde niet toegeven. Ons bestuur is standvastig gebleven en heeft duidelijk gemaakt dat wij vinden dat de Gemeente niet te vertrouwen is.
9 januari brief naar Gemeente Peter Rutten herstel en verbeterpunten in onze wijk.
Februari: De nieuwe website is in de lucht, gesubsidieerd door de Gemeente.

Maart: Nieuwe Bestemmingsplan Heumen: Onze voorzitter heeft dit uitgebreid bestudeerd. Volgens dit nieuwe bestemmingsplan wordt onder andere al het groen in onze gemeente vogelvrij verklaard; Aan groenbestemming is toegevoegd ook bestemd voor parkeervoorzieningen.
13 maart om 20.00 uur vindt in Het Steenhuys een bijeenkomst plaats over de gedachten van de gemeente over de toekomstige bestemming, 2 bestuursleden zijn aanwezig bij deze bijeenkomst. Zij zijn halverwege de bijeenkomst opgestapt. Het ging voornamelijk over de bouwplannen en er werd niet geluisterd naar de argumenten van de diverse clubs die voor hun activiteiten in de toekomst hun onderdak verliezen als het Steenhuys verdwijnt.
April: 8 april Buurtborrel in het Steenhuys; er waren veel wijkbewoners aanwezig en het was weer ouderwets gezellig.
Algemene Ledenvergadering 21 april 2017. De vergadering werd goed bezocht. De aanwezige leden waren erg positief over de manier waarop het bestuur de acties van de Gemeente op de voet volgt.
Mei: 8 mei receptie installatie nieuwe burgemeester Mariette Mittendorff. Kroonwijk BV werd vertegenwoordigd door 2 bestuursleden.
Juni: Voor wijzigingen in de tekst van het bestemmingsplan heeft een bestuurslid ingesproken bij de Commissie grondgebied op 27 juni.
Juli: Voor wijzigingen in de tekst van het bestemmingsplan heeft een bestuurslid ingesproken bij de Raadsvergadering op 13 juli. De leden van de Raad waren het met Kroonwijk BV eens en de tekst in het bestemmingsplan is aangepast.
Augustus: Tijdens de Bestuursvergadering van 24 augustus deelt Sjoerd Pijnappel, penningmeester mee dat hij begin van 2018 gaat verhuizen en dat betekent dat hij als bestuurslid afscheid neemt.
September: 27 september zijn 2 bestuursleden aanwezig bij een overleg over het Steenhuys. Wij kunnen in 2018 nog gebruik maken van het Steenhuys. Daarna zal de nieuwe eigenaar Pluryn daar woonunits realiseren. De gemeenschappelijke ruimte zal te klein zijn voor onze buurtborrel. Via de media werden wij vervolgens uitgebreid geïnformeerd over plannen van de bouw en de beslissingen van de politiek om de gevel naar voren te plaatsen.
Oktober: Een politieke partij benadert het bestuur en vraagt wat er leeft in de Kroonwijk.
Wij hebben de volgende opsomming verstuurd:
Wij hebben regelmatig zaken aangekaart bij de Gemeente, maar er wordt schriftelijk op gereageerd met argumenten waarom iets niet opgelost kan worden
De bewoners laten aan het bestuur van Kroonwijk BV weten, dat zij bang zijn dat de wijk verloedert.
Onderhoud groen. De wandelpaden worden op verschillende plekken niet meegenomen. Al jaren wordt hieraan geen onderhoud gepleegd Stoepen/wandelpaden zijn erg ongelijk dat is erg gevaarlijk voor de oudere bewoners in de wijk. Gemeente: onderhoud is nodig, maar te duur.
Brandgangen Gladiolenstraat: auto’s worden voor deze nooduitgangen geparkeerd ons verzoek om daar paaltjes te plaatsen, werd door de Gemeente afgewezen.
Hondenpoep. Ondanks meerdere verzoeken aan de Gemeente, wordt hier niets aan gedaan door de Gemeente. Zakjes met afvalbakken plaatsen, verbodsborden. Daarnaast wordt door de toezichthouder nauwelijks actie ondernomen tegen de baasjes die de honden laten poepen op het grasveld. Een paar baasjes bekeurt, zal zeker resultaat opleveren.
Prullenbakken. Er wordt regelmatig door mensen afval gedropt in het plantsoen. Op dit moment wordt door een oudere dame een vuilniszak aan de boom gehangen, hier droppen de jeugd en enkele hondenbaasjes hun afval in. Deze oudere dame moet de gevulde zak dan wel bij het winkelcentrum (WC) neerzetten daar gaat ie mee met de schoonmaak van het WC. Wij hebben jarengeleden al afvalbakken aangevraagd met het verzoek deze een paar keer per week te legen. Antwoord: dat kost de Gemeente veel te veel geld.
Schoolstraat: Bij het ontwikkelen van de plannen werd slecht naar de burgers geluisterd, de Gemeente heeft zijn eigen plan gevormd. Met het resultaat dat er nu een zeer onduidelijke (lees gevaarlijke) situatie is ontstaan voor alle weggebruikers zowel de automobilist, de fietser en vooral de voetganger.
Ons verzoek om hekjes te plaatsen op een veldje waar kinderen voetballen werd afgewezen: te duur.
De wijkbewoners hebben in de toekomst behoefte aan meer ontspanning en ontmoeting in de wijk.
Speeltuintje: op dit moment heeft een wijkbewoner een verzoek ingediend om bij de voormalig Toermalijn locatie een tijdelijke speeltuin te maken. Het bestuur van Kroonwijk BV steunt het idee, maar peilt door middel van een enquête de mening van de omwonenden.
Jeu de boulesbaan: van bewoners komt het verzoek om een jeu de boulesbaan voor de wijk te realiseren op het plantsoen.
NB: Wij vragen ons af waarom er wel een budget is voor onderzoekbureaus (de kosten zijn zeker bij jullie bekend) voor bijvoorbeeld het Inbreidingsplan, Hart voor Malden, de Schoolstraat en er geen budget is voor simpele zaken als leefbaarheid in een wijk.

November: De HAN heeft 2 bestuursleden benaderd i.v.m. een evaluatie gehouden over de herinrichting van de Schoolstraat. Tijdens deze evaluatie hebben de bestuursleden zich duidelijk uitgesproken over de slechte communicatie van de Gemeente en ook dat er naar de inbreng van de burgers niet werd geluisterd door de Gemeente.
December: Tijdens de bestuursvergadering geeft Henny Wagelmans aan dat hij in 2018 stopt als bestuurslid.
Het bestuur van Vereniging Belangenbehartiging Molenwijk neemt contact met ons op en wil een overleg met het bestuur in verband met de Nieuwbouw School op het Toermalijn gebied. Zij willen de school in de wijk houden. Op 28 december vindt het overleg plaats, waar zij tot onze grote verbazing 3 plannen op papier aan ons laten zien. Kroonwijk BV ontving van de Gemeente geen informatie.

Vooruitlopend op 2018
17 januari Commissie Welzijn: Nieuwbouw School: Een bestuurslid heeft ingesproken er waren wijkbewoners aanwezig. De gemeente houdt geen rekening met wensen van de burgers maar met wensen van een bestuurder van Conexus (=schoolbestuur). Het is duidelijk dat hier niet de regel geldt: Wie betaalt, bepaalt. Tijdens deze vergadering leek het of sommige partijen begrip hadden voor de wensen van de burgers
Echter tijdens de Raadsvergadering van 25 januari met agendapunt Nieuw te bouwen School op voormalig Toermalijn gebied pakte het anders uit. Er was een behoorlijke afvaardiging van burgers aanwezig. De aanwezige burgers kregen de indruk dat van tevoren het besluit om de school te bouwen al was genomen. Alle raadsleden stemden voor de bouw van de school op het Toermalijngebied
2018: Naar aanleiding van de bouw van de school voerden bestuursleden gesprekken met de diverse fracties.
10 januari gesprek met bestuur DGH: Leo Jansen, Vincent Arts en Theo Noy.
22 januari aanwezig bij de fractievergadering van DGH.
Vervolgens telefonisch contact met CDA, VVD en DGH. Uit al deze gesprekken is gebleken dat de Gemeente in het verleden toezeggingen heeft gedaan aan Conexus en de raadsleden min of meer gegijzeld zijn in hun mening; zij moeten vóór stemmen. Kortom: Conexus bepaalt en de Gemeente betaalt.

Mooi nieuws: op 21 maart bestaat Kroonwijk Belangenvereniging 10 jaar!