Kroonwijk Belangen Vereniging

Auteur Archief

TERUGBLIK OVER HET JAAR 2018

TERUGBLIK OVER HET JAAR 2018                                               

Januari op 4 januari hebben de voorzitter en secretaris een gesprek met onze burgemeester gehad. In dit gesprek hebben wij verzocht om mensen die op een minder niveau functioneren niet allemaal in de vrijgekomen huizen in de Kroonwijk te huisvesten, maar over de gemeente te verspreiden. Ook hebben wij toelichting gevraagd over de toekenning van subsidie aan de belangenvereniging (dit is inmiddels opgelost en de toekenning van subsidie is aan de Kroonwijk BV is gelijk aan de andere belangenverenigingen in de gemeente). Weer kwam de gebrekkige communicatie van de gemeente naar de Kroonwijk bv aan de orde. Met name de plannen over de School op de plaats van de Toermalijnschool. De avond voordat er een bericht in de pers verscheen, werd bij de omwonenden het persbericht in de bus gedaan. Het bestuur werd op de hoogte gesteld door bestuursleden Vereniging Belangenbehartiging Molenwijk. Voorts hebben wij gevraagd wat voor een nut de inspraak door de belangenvereniging heeft. Wat kunnen wij als burger wijzigen in de plannen van de Gemeente? Onze indruk is dat alle plannen al vastliggen en de Gemeente bepaalt, dat is onze ervaring met o.a. het project Schoolstraat. Op de schetsen van de Nieuwbouw school loopt het fietspad bij bewoners voor de voordeur en door het park waar kinderen spelen. Erg gevaarlijk. Verkeer: Wij hebben onze zorg uitgesproken over de aan- en afvoerroute van de leerlingen naar de school. Volgens de burgemeester zijn dit alleen maar schetsen en kan men daar nog van alles aan wijzingen. De voorzitter heeft de burgemeester enkele papieren overhandigd waarop afspraken staan met de Gemeente in het verleden. Ook het amendement over herbouw op de locatie Toermalijn. Wij hebben aan haar gevraagd wat wij als burgers moeten denken van het Gemeentebestuur als er eerst een afspraak zwart op wit komt en de gemeente daar een paar jaar later zo overheen walst. Wij hebben gemeld, dat de burgers zich afvragen of men kan vertrouwen op het gemeentebestuur omdat eerdere toezeggingen van het gemeentebestuur niet nagekomen zijn.

17 januari Commissie Welzijn: Nieuwbouw School: Een bestuurslid heeft ingesproken er waren wijkbewoners aanwezig. De gemeente houdt geen rekening met wensen van de burgers maar met wensen van een bestuurder van Conexus (=schoolbestuur). Het is duidelijk dat hier niet de regel geldt: Wie betaalt, bepaalt. Tijdens deze vergadering leek het of sommige partijen begrip hadden voor de wensen van de burgers
Echter tijdens de Raadsvergadering van 25 januari – met agendapunt Nieuw te bouwen School op voormalig Toermalijn gebied – pakte het anders uit. Er was een behoorlijke afvaardiging van burgers aanwezig. De aanwezige burgers kregen de indruk dat van tevoren het besluit om de school te bouwen al was genomen. Alle raadsleden stemden voor de bouw van de school op het Toermalijngebied. Naar aanleiding van de bouw van de school voerden bestuursleden gesprekken met de diverse fracties.
– 10 januari gesprek met bestuur DGH: Leo Jansen, Vincent Arts en Theo Noy.
– 22 januari aanwezig bij de fractievergadering van DGH.
– Vervolgens telefonisch contact met CDA, VVD en DGH. Uit al deze gesprekken is gebleken dat de Gemeente in het verleden toezeggingen heeft gedaan aan Conexus en de raadsleden min of meer gegijzeld zijn in hun mening; zij moeten vóór stemmen. Kortom: Conexus bepaalt en de Gemeente betaalt.
Februari: Nieuwbouw Vuurvogel: tijdens de bestuursvergadering is besloten dat er een werkgroep wordt opgericht. Omwonenden ontvangen een formulier met informatie en zij kunnen zich opgeven voor deze werkgroep. De bestuursleden Peter Harmsen, Gijs Koers en Rini Hol zullen vanuit het bestuur zitting nemen in deze werkgroep.
26 februari bijeenkomst wijkplatforms in de gemeente Heumen

Maart Op 1 maart hebben wij afscheid genomen van de penningmeester Sjoerd Pijnappel. Hij is verhuisd naar St Hubert. Wij danken Sjoerd voor zijn inzet. De financiën zijn voorlopig overgedragen aan de secretaris.

21 maart bestond Kroonwijk Belangenvereniging 10 jaar Ter ere van dit jubileum hebben de leden bij de nieuwsbrief een pen ontvangen.

14 april ALV Nieuwe Bestuursleden: Rini Hol, Peter Harmsen en Greet Joling worden voorgesteld en gekozen door de leden. Wet op de privacy wordt in mei 2018 aangepast. Wij checken ook of dit voor Kroonwijk bv gevolgen heeft. In ieder geval benadrukt de voorzitter dat wij buiten het bestuur de ledenlijst niet voor anderen toegankelijk is. De bestuursleden zijn het eens met dit besluit.

De buurtbijeenkomst was erg gezellig en wij kunnen in 2019 nog gebruik maken van het Steenhuys.

Stand van zaken werkgroep Nieuwbouw school. Ter vergadering toelichting van Gijs en Peter. Er wordt een brief gestuurd naar het College van B&W met het verzoek ons steeds op de hoogte te houden.
Juni. Naar aanleiding van een verzoek in november 2017 door een wijkbewoner om een speelvoorziening in de Kroonwijk, ontvangt het secretariaat 26 juni 2018 een e-mailbericht van de Gemeente met de volgende tekst: Bij deze een bericht over het initiatief van een wijkbewoner over de tijdelijke speelvoorziening in de Kroonwijk. Deze gaat naar verwachting deze week gerealiseerd worden. Het gaat om een klimboom en enkele zwerfkeien, het is natuurlijk spelen. Er zal een persberichtje verschijnen.

De boom wordt op de verkeerde plek neergelegd. Buurtbewoners benaderen de Kroonwijk BV.

28 juni stuurt het secretariaat dit bericht aan de Gemeente: In de bijlage stuur ik het bericht over de tijdelijke speelplek en de locatie die ons voor ogen werd gehouden. Er is iets fout gegaan; Tot onze verbazing zijn de stenen en boom op een totaal andere plek geplaatst. Dit tot ongenoegen van de bewoners van de Gladiolenstraat en Kroonwijk. De locatie – die door de initiatiefnemer werd aangeduid – was met het doel om de speelplek goed in het zicht te hebben (voor de kinderen en ook om adequaat in te spelen op eventuele wangedrag van de hangjeugd). De boom ligt nu verscholen achter struiken, niemand heeft hier zicht op. Wij verzoeken u dringend de boom en stenen te verplaatsen naar het veld voor Chrysanthstraat daar is deze speelplek gewenst. Op de plek waar de boom nu ligt veroorzaakt dit onrust onder de bewoners van de Gladiolenstraat en Kroonsingel.

Graag verneem ik van u op welke termijn de boom verplaatst wordt, zodat wij, als bestuur van de belangenvereniging de bewoners van de Gladiolenstraat en Kroonsingel gerust kunnen stellen.

Een antwoord van de betreffende ambtenaar

Zojuist heb ik met een bestuurslid gesproken van uw belangenvereniging en met de initiatiefnemer van de klimboom. Vanwege alle tegenstrijdige berichten rondom dit initiatief zijn wij genoodzaakt de klimboom te verwijderen en terug te brengen naar de gemeentewerf. Dit zal zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.

Kroonwijk BV antwoordt de ambtenaar: De tijdelijke speelplaats/klimboom heeft stof op doen waaien in het gedeelte van onze wijk. Het lijkt mij voor de toekomst een beter idee als een bewoner wensen heeft voor de wijk, deze persoon te verwijzen naar Kroonwijk Belangen Vereniging. Of dat de gemeente in ieder geval vooraf overlegt met ons. In deze hebben wij toentertijd zelf contact met de gemeente gezocht en een paar dagen voordat de boom geplaatst werd een mail gekregen. Ondanks de goede bedoelingen van deze initiatiefnemer heeft hij bij sommige wijkbewoners geen prettige gevoelens achter gelaten. Om dit in de toekomst te voorkomen, hoop ik dat de gemeente het doel van een Belangenvereniging erkent.

Later ontvingen wij het bericht dat de boom blijft liggen en dat het plaatsen van de boom een initiatief van de Jeugdgemeenteraad zou zijn. Qua tijdspad klopt dit niet daar in november 2017 een verzoek werd ingediend en de verkiezingen op 21 maart 2018 plaats vonden. Kroonwijk BV heeft een mail met vragen aan het hoofd van de afdeling gestuurd.
Juli Ellen Engels, bestuurslid heeft het bestuur verlaten. Wij danken Ellen voor haar inzet.
September Informatieavonden zonnepanelenproject. Bestuursleden waren aanwezig.
Oktober Het bestuur heeft een uitnodiging ontvangen van de Gemeente in verband met de Nieuwbouw School. Op 1 oktober vindt dit overleg plaats. Bij dat gesprek waren aanwezig Van de Gemeente de wethouder en 2 ambtenaren van de Kroonwijk BV 4 bestuursleden. Volgens deze afvaardiging van de Gemeente moet de nieuwe school nog ontworpen worden en gebeurt dat met inspraak van de burgers. De belangenverenigingen worden niet meer als gesprekspartner door de Gemeente erkent. Conclusie van de aanwezigen van Kroonwijk BV is, dat wij denken dat burgers gehoord worden en dat de gemeente het plan dat al in de kast lag, uitvoert. De tijd zal het leren.
3 oktober informatiebijeenkomst voor belanghebbende Nieuwbouw school. Vóór de bijeenkomst Nieuwbouw School voor alle burgers op 3 oktober mailt het Bestuur de volgende tekst uit het raadbesluit van januari 2018
Aan de wethouders F. Eetgerink en R. Waas. Graag aandacht voor het raadsbesluit van 25 januari gebiedsontwikkeling, pagina 4: De stedenbouwkundige varianten geven aan dat de gebiedsontwikkeling van Gladiolenstraat 2a kansen biedt voor de ontwikkeling van de groene loper en het Kroonwijkpark. De daadwerkelijke inrichting van het park zal, zoals is vastgelegd in Hart voor Malden, te zijner tijd met de bewoners van de Kroonwijk in het project ‘Inrichting Kroonwijkplantsoen’ worden opgepakt.
Zoals op 1 oktober is besproken, wordt de Kroonwijk BV niet als gesprekspartner erkent. Wij hebben te kennen gegeven aan wethouder R. Waas dat wij dit een slechte zaak vinden. Ruim 10 jaar geleden promootte de Gemeente in wijken en dorpskernen de burgers om zich te verenigen en nu zetten zij deze organisaties op een zijspoor. Voor Kroonwijk BV betekent dit dat wij de belangen van de ouderen (die hier niet aanwezig kunnen zijn) in de wijk niet vertegenwoordigen en dat deze stem volledig verloren gaat. De Gemeente richt een inspraakgroep op en daar kan iedereen zich op inschrijven. De Gemeente stelt wel voorwaarden aan de mensen van de inspraakgroep; de Gemeente beslist uiteindelijk.
Omdat de gemeente een participatiegroep opricht waar men alleen als individu aan kan deelnemen: belangenvereniging of andere georganiseerden worden niet als gesprekspartner gezien. Besluit het bestuur dat de werkgroep van Kroonwijk BV voor nieuw te bouwen school voorlopig geen zin heeft. Een bestuurslid van de Kroonwijk BV heeft de mensen die zich hadden aangemeld voor de BKV-werkgroep op de hoogte gesteld van het initiatief van de Gemeente.
11 oktober Vervolgbijeenkomst voor wijk- en dorpsplatforms: Een algemene informatieavond met afvaardiging uit de gehele Gemeente Heumen. Een aanwezige vroeg zich af of Kroonwijk BV niet actief was in het meedenken van de Nieuwbouw Vuurvogel in de wijk. Wederom ontstond de discussie dat de Gemeente alleen de burgers en niet de belangenvereniging of wijk- en dorpsplatforms als gesprekspartner erkent.
December: Tijdens een bijeenkomst van de meedenkgroep van de Gemeente over de nieuwbouw Vuurvogel, worden parkeervoorzieningen besproken. Voor elk stukje groen om de school wordt bekeken of dit praktisch is. Tot onze verbazing wordt door een lid van de groep (die volgens zijn zeggen ca 60 winkeliers vertegenwoordigt) met nadruk het Kroonwijkplantsoen nabij het winkelcentrum als parkeerruimte voor ouders aangewezen. Het bestuur houdt deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten.

Verslag Algemene Ledenvergadering 2019

Verslag: Algemene Ledenvergadering Kroonwijk BV d.d. 13 april 2019 in het Steenhuys
Aanwezig: 40 leden

Met kennisgeving afwezig: 8 leden
 

 1. Opening
  De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en legt uit dat er 2 bestuursleden door omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn. 
 1. Vaststellen verslag ALV 14 april 2018
  Naar aanleiding van het verslag/nieuwsbrief worden er vragen gesteld en deze worden beantwoord door de voorzitter. Het verslag wordt vastgesteld.
 1. Mededelingen 
 1. Samenstelling bestuur: het bestuur telt maximaal 7 leden.
  – een bestuurslid – Ellen Engels – heeft haar functie neergelegd.
  –     Verkiezing bestuursleden: Er is één plaats vacant.
  –     Kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris.,roonsingel 11, tot 10 april   2019 of per e-mail Kroonwijk.bv@gmail.com
  –     Op dit moment hebben zich nog geen kandidaten gemeld.
 1. Financiën:
  – Het woord is aan de kascontrolecommissie
  De heer Fred Duits en mevrouw Ria Kesseler. Zij hebben de gegevens
  gecontroleerd en in een schriftelijke verklaring stellen zij voor het bestuur decharge
  voor het gevoerde (financiële) beleid te verlenen. De vergadering gaat hiermee
  met algemene stemmen akkoord. De voorzitter dankt de kascontrolecommissie.
  –     De jaarrekening 2018 en de specificatie van kosten. De balans, verlies en
  winstrekening wordt toegelicht. Het bestuur is voorzichtig met geld uitgeven
  en we bouwen een reserve op, omdat wij niet weten naar welke locatie wij
  volgend jaar gaan, is eenieder er het mee eens dat een spaarcentje gunstig
  is voor Kroonwijk BV.
  De volgende locaties worden door de leden genoemd: De Horst, De Brede School,-     Begroting 2019 wordt toegelicht en is opgesteld op basis van de werkelijke kosten
  van 2018 Op basis van deze begroting heeft de Gemeenten €1000,- subsidie
  toegekend.
  –     Benoeming kascommissie 2019.
  De kascommissie 2019 bestaat uit Henk Kesseler en Fred Duits. 
 1. Vaststellen contributie jaar 2019.
  De contributie wordt vastgesteld € 10,00 per jaar, per adres.
 2. Stand van zaken m.b.t. tot vinger aan de pols plannen Gemeente
  – Nieuwbouw School, verkeersdrukte en behoud van groen.
  Goudappel Coffeng Adviesbureau, heeft in opdracht van de gemeente een
  rapport uitgebracht: Veilige schoolroutes toekomstige basisschool
  Malden
  . In dit rapport wordt een smal voetpad, dat langs de uitrit van de
  huizen loopt, fietspad (zeer gevaarlijk). Ook is het is niet duidelijk wat er van
  het groen in het Kroonwijkplantsoen over blijft. Advies is om het eerste
  gedeelte – nabij het Winkelcentrum- te wijzigen in parkeerterrein. Mogelijk
  wordt het groene gedeelte, in het midden van het plantsoen, speelplaats.
  De wethouders R. Waas en F. Eetgerink willen de Kroonwijk Belangen
  Vereniging niet als gesprekspartner erkennen in het project nieuwbouw school
  op het Toermalijngebied. Er wordt een participatiegroep opgericht door de
  Gemeente waar alleen de burger als individu kan deelnemen. De leden van
  deze participatiegroep komen uit alle windhoeken van Malden. Met andere woorden
  iemand die op Hoogenhof of aan de bosrand woont, kan beslissen over de toekomst
  van het Kroonwijkplantsoen. Tot onze grote verbazing wordt een vertegenwoordiger
  van de winkeliers van het winkelcentrum (die geen kinderen op school heeft en ook
  niet in de Kroonwijk woont) wel als gesprekspartner erkent door de betreffendeHet bestuur heeft de Rechtsbijstandsverzekering ingeschakeld, het is nog vroeg
  maar wij willen niet dat er besluiten worden genomen zonder dat de stem van
  de bewoners van de Kroonwijk is gehoord. In het verleden zijn er door de Gemeente
  besluiten genomen met onder andere niet parkeren op het Kroonwijkplantsoen.
  Fietsen door de wijk: Voor bewoners waar men voornemens is een voetpad te
  wijzigen in een fietspad voor de deur, wordt dit een zeer gevaarlijke situatie.
  De aanwezigen willen graag op de hoogte gehouden en zo nodig hun
  Rechtsbijstandsverzekering inschakelen, zij vragen of het bestuur hen steeds op
  de hoogte houdt van de ontwikkelingen. Ook willen zij die hun e-mailadres opgeven
  de besluiten van de Gemeente in het verleden en de andere documenten over de
  nieuwbouw school ontvangen.
  Handhaven in de aangrenzende straten van de school: in de Chrysanthstraat,
  Anjerstraat en het eerste gedeelte van de Kroonwijk wordt het bord
  eenrichtingsverkeer regelmatig genegeerd. Daar wordt niet gehandhaafd.
 3. Stemmen/Benoemen nieuwe bestuursleden. Niet van toepassing

 

 1. Rondvraag
  Er wordt opgemerkt dat je het nieuws uit de Gemeente kunt volgen via De Gemeentekrant en de Website van de Gemeente onder Gemeente Heumen onder Bestuur-Gemeenteraad- gemeenteraad of commissies, kom je bij de agenda’s van de vergaderingen.
 1. Sluiting
  De voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.

 

 


Algemene Ledenvergadering Kroonwijk BV op 14 april 2018 in het Steenhuys.

Aanwezig: 35 leden.
Met kennisgeving afwezig: 5 leden

 1. Opening
  De voorzitter heet de aanwezigen welkom. 
 1. Vaststellen verslag ALV 21 april 2017
  Naar aanleiding van agendapunt 10. De aanwezigen merken op dat er door de gemeente nog steeds niets wordt ondernomen om de eigenaren van honden en katten te wijzen op de overlast die de poep van deze dieren veroorzaakt in het plantsoen, op de stoep en zelfs in de tuinen. De voorzitter erkent dit probleem en vertelt dat de overlast van hondenpoep steeds wordt aangekaart bij de Gemeente.
  Het verslag wordt vastgesteld
 1. Mededelingen
  Het artikel in de Gelderlander over een speeltuin in de Chrysanthstraat. Wij hebben bij de Gemeente navraag gedaan en het blijkt NEPnieuws. Een journalist van de Gelderlander zag een foto van de kinderraad en de journalist heeft toen dit verhaal verzonnen.  
 1. Samenstelling bestuur: het bestuur telt maximaal 7 leden.
  – Twee bestuursleden leggen hun functie neer: Sjoerd Pijnappel
  en Henny Wagelmans. Het bestuur dankt hen voor hun inzet.
  –      Verkiezing bestuursleden: Er zijn drie plaatsen vacant.
  –      Kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris.
  Kroonsingel 11, tot 10 april 2018 of per e-mail Kroonwijk.bv@gmail.com

–      Op dit moment hebben zich drie kandidaten gemeld:
Rini Hol, Peter Harmsen en Greet Joling.

 1. Financiën.
  –    Het woord is aan de kascontrolecommissie de heren Fons Mols en Fred Duits. Zij hebben de gegevens gecontroleerd en in een schriftelijke verklaring stellen zij voor het bestuur decharge voor het gevoerde (financiële) beleid te verlenen. De vergadering gaat hiermee met algemene stemmen akkoord. De voorzitter dankt de kascontrolecommissie.

De jaarrekening en de specificatie van kosten.
     Henri Strootman (voorzitter) licht de balans en winst verliesrekening toe. De uitgaven en inkomsten zijn ongeveer gelijk aan elkaar en bedragen ca. €1000. De kosten zijn voornamelijk verzekeringskosten, administratiekosten, bankkosten en kosten voor de bijeenkomsten, zoals de ALV en de Wijkborrel.

–    Subsidie 2017: voor de organisatiekosten, activiteiten, administratie etc. is door de gemeente ook subsidie toegekend.
Begroting 2018 toelichting door de voorzitter.
De begroting 2018 wordt opgesteld als voorheen, op basis van de werkelijke kosten in 2017. Op basis van deze begroting heeft de Gemeenten €1000,- subsidie toegekend. De aanwezige leden stemmen in met deze begroting.

 • Benoeming kascommissie 2018
  –    De kascommissie 2018 bestaat uit Fred Duits en Ria Kesseler.
  –    De voorzitter meldt dat bij de eerste vergadering het nieuwe bestuur de taken worden verdeeld en een nieuwe penningmeester wordt benoemd. 
 1. Vaststellen contributie jaar 2018.
  De contributie wordt vastgesteld € 10,00 per jaar, per adres.
 2. Stand van zaken m.b.t. tot vinger aan de pols plannen Gemeente
  – Het nieuwe bestemmingsplan Gemeente Heumen.
  De gemeente had in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen dat groen ook voor parkeren in aanmerking kwam. Op aandringen van Kroonwijk BV is de tekst gewijzigd in: op groen Parkeren voor invaliden als er geen andere ruimte is in omgeving van de woning.
  –    Nieuwbouw School, verkeersdrukte en Fietspad door Kroonwijkplantsoen
  De voorzitter informeert de aanwezigen over de gebrekkige communicatie van de Gemeente. Omwonenden kregen, de avond voordat het bericht over deze school in de GP verscheen, het persbericht in de bus. In tegenstelling tot de afspraken met de Gemeente ontving Kroonwijk BV geen informatie over deze plannen. Eind december 2017 stuurde Vereniging de Belangenbehartiging Molenwijk de schetsen aan het bestuur. Begin maart heeft een bestuurslid de afdeling Communicatie van de Gemeente bezocht en gevraag naar deze plannen, hij kreeg de schetsen 10x.
  Vragen over verkeersdrukte in de wijk: Voor het bestuur is het ook koffiedik kijken op de schetsen  staan fietspaden, maar het is nog niet duidelijk of dit de definitieve plannen zijn. Het bestuur heeft n.a.v. deze bouwplannen een afspraak bij de burgemeester gemaakt in januari en volgens de burgemeester zijn het schetsen en kan er nog van alles aan gewijzigd worden.
  Kroonwijk BV zal voor de omwonenden een werkgroep oprichten en zo op de hoogte te blijven van alle stappen die de gemeente in deze zet. Er is een brief naar het College van B&W gestuurd met de vraag of zij ons steeds op de hoogte willen houden. In deze brief hebben wij gevraagd wie de MER (Milieueffectrapportage) uitvoert. Ook hebben wij gemeld dat met name de afbreuk van het groene karakter van de huidige situatie veel onvrede wekt bij de omwonenden.
  Werkgroep: Peter Harmsen en Gijs Koers zullen de werkgroep leiden. Omwonenden van de school ontvangen een brief en zij kunnen zich aanmelden voor deze werkgroep. Deze werkgroep is met name bedoeld om een vinger aan de pols te houden bij de infrastructuur/verkeersstroom van dit project.
  Een aanwezig lid stelt voor om via de Rechtsbijstandverzekering te informeren over wat de Gemeente wel en niet mag. Indien wij hier gebruik van maken en de Rechtsbijstandverzekering van de omwonenden hier ook aan koppelen, kunnen wij meer bereiken.
  Parkeeronderzoek: Er wordt weer een parkeeronderzoek uitgevoerd door Buiten-Ruimte B.V in opdracht van de Gemeente; Dat is ca. het 4e parkeeronderzoek sinds 2012.
 1. Stemmen/Benoemen nieuwe bestuursleden.
  De voorzitter stelt de nieuwe kandidaten voor en vraagt de aanwezigen te stemmen: Rini Hol, Peter Harmsen en Greet Joling worden met algemene stemmen benoemd als bestuurslid van Kroonwijk BV. 
 1. Rondvraag
  Hondenlosloopveldje
  : een bewoner die dicht bij het plantsoen woont, vraagt of hier al meer over bekend is. Een dame die hierbij betrokken is, vertelt dat dit hoogstwaarschijnlijk niet door gaat. Het was de bedoeling dat de dames zelf de omheining maakte en geheel verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het veldje.
  Inrit naar Winkelkcentrum via Kloosterstraat: een bewoner vraagt of hier al meer over bekend is. Kroonwijk BV heeft hier geen nieuws over ontvangen.
 1. Sluiting
  De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inzet, sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje.