Kroonwijk Belangen Vereniging

Auteur Archief

Verslag Algemene Ledenvergadering 21 april 2017

Verslag: Algemene Ledenvergadering Kroonwijk BV d.d. 21 april 2017
Locatie: Het Steenhuys
Aanwezig: 30 leden
Afwezig: m.k.a. Ellen Engels plus 4 leden

1. Opening
De voorzitter cheet de aanwezigen van harte welkom en is blij met deze opkomst.

2. Vaststellen verslag ALV 15 april 2016
N.a.v. punt 3. Steenhuys wordt opgemerkt dat men zich voor de toekomst zorgen maakt over waar een bijeenkomst gehouden kan worden. De Maldense burgers nemen het initiatief voor een samenzijn en de Gemeente heeft geen betaalbare accommodatie in de aanbieding. De voorzitter deelt deze zorgen en meldt dat er in de nieuwbouw waarschijnlijk een gemeenschappelijke ruimte wordt gecreëerd van ca. 50 m2. Dit is voor onze wijkbijeenkomst te krap. Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet.
Verder geen opmerkingen: het verslag wordt vastgesteld.

3. Mededelingen
– de BuurtWhatsApp voor de leden van Kroonwijk Belangen Vereniging is in december per e-mail aangemeld bij de wijkagent en de Gemeente bij mw. Andreas. Om onverklaarbare redenen hebben zij niets met deze aanmelding gedaan. (wordt vervolgd)
Daarnaast is er in de Kroonwijk door iemand die geen lid meer is van de Kroonwijk BV ook een BuurtWhatsApp gestart.
–  de voorzitter meldt dat Kroonwijk BV op het moment 100 adressen (= ca 180 leden) telt.

4. Samenstelling bestuur: het bestuur telt maximaal 7 leden.
–  Verkiezing bestuursleden: Er is 1 plaats vacant.
–   Kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris
Kroonsingel 11, tot 17 april 2017 of per e-mail Kroonwijk.bv@gmail.com
Er hebben zich geen kandidaten aangemeld.

5. Financiën
–  Het woord is aan de kascontrolecommissie de heren Paul Koers en
Fons Mols. Zij hebben de gegevens gecontroleerd en in een schriftelijke verklaring stellen zij voor het bestuur decharge voor het gevoerde (financiële) beleid te verlenen. De vergadering gaat hiermee met algemene stemmen akkoord.
–  De jaarrekening en de specificatie van kosten.
Sjoerd Pijnappel (penningmeester) licht de balans en winst+verliesrekening toe. De uitgaven en inkomsten zijn ongeveer gelijk aan elkaar en bedragen ongeveer €1000. De kosten zijn voornamelijk verzekeringskosten, administratiekosten, bankkosten en kosten voor de bijeenkomsten, zoals de ALV en de Wijkborrel.
–  Website: voor het ontwikkelen van de nieuwe website is door de gemeente subsidie verleend.
–  Subsidie 2016: voor de organisatiekosten, administratie etc. is door de gemeente ook subsidie toegekend.
– Begroting 2017 toelichting door de penningmeester.
De begroting 2017 wordt opgesteld als voorheen, op basis van de werkelijke kosten in 2016. De aanwezige leden stemmen in met deze begroting.
– Benoeming kascommissie 2017
De kascommissie 2017 bestaat uit Fons Mols en Fred Duits.

6. Vaststellen contributie 2017: Met algemene stemmen wordt de contributie vastgesteld op € 10,– per jaar.

7. KOFFIEPAUZE ±  20 MINUTEN. Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

8 Stand van zaken m.b.t. tot vinger aan de pols plannen Gemeente
–  Het ontwerpbestemmingsplan Kern Malden. Het bestuur heeft op 7 april 2017 een brief met haar zienswijzen hierover aan het College van B&W gestuurd.
Het bestuur heeft in deze brief te kennen gegeven het niet eens te zijn met een aantal wijzigingen met name het wijzigen van de bestemming Groen.
Groen: In het bestemmingsplan dat nu van kracht is:
‘De op de plankaart voor “groen” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a plantsoenen, groenstroken, bosplantsoenen, (fiets)paden, uitritten, bermen en speelvoorzieningen;
Groen: Het ontwerpbestemmingsplan (voor de toekomst):
‘De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. plantsoenen, groenstroken, bosplantsoenen, (fiets)paden, uitritten, bermen en speelvoorzieningen, hondenuitlaatvoorzieningen en parkeervoorzieningen’.
Ook hebben wij vragen gesteld over toekomst van de Locatie van de voormalige Toermalijnschool en over Hart voor Malden en Kroonwijkplantsoen.
–  Hart voor Malden (Fietspad door Kroonwijkplantsoen?) De borden voetpad zijn verdwenen. De leden merken op dat als zijn nu over het voetpad lopen, zij van fietsers de opmerking krijgen “ga ergens anders lopen”. De aanwezigen vragen dringend om het voetpad te handhaven en zij willen geen fietspad door het plantsoen. Het wordt gevaarlijk voor ouderen en spelende kinderen en als je fietsers toelaat, verklaar je dit voetgangersgebied vogelvrij ook voor bromfietsen en scooters.
– Enkele leden merken op het zeer op prijs te stellen dat het bestuur de plannen van de gemeente op de voet volgt.
– Herinrichting Schoolstraat
De aanwezige leden zijn het er unaniem over eens dat de Schoolstraat erg gevaarlijk is geworden. Wie handhaaft er?
Er is een nieuwe wijkagent: Willy Jansen Bouwmeester.
–  JOSH (Jongeren op straat Heumen)
De overleggen vinden plaats op ons verzoek (als dit nodig is). De laatste tijd is er geen overlast van jongeren in de Kroonwijk.

9.  Stemmen/Benoemen nieuwe bestuursleden. Niet van toepassing

10. Rondvraag
–  Hondenpoep: Ondanks het speciale hondenpoepveldje wordt het Kroonwijkplantsoen als uitlaatplek voor honden gebruikt. De leden klagen over de hondeneigenaren die de poep van de hond niet opruimen. Handhaven zou hier op zijn plaats zijn
–  Kattenpoep: ook katteneigenaren laten hun dier buiten los lopen en deze katten poepen in tuinen bij de buren. Er werd een katteneigenaar op aangesproken waarop hij antwoordde: “ik heb buitenkatten”.
–  Speelruimte voor de kinderen in de wijk. Door de overlast van hondenpoep is het Kroonwijkplantsoen niet geschikt om daar kinderen te laten spelen. Jonge ouders missen ook een speeltuintje voor hun kinderen.
Op het veldje tussen de huizenblokken op de Chrysanthstraat wordt gevoetbald, omdat daar minder hondenpoep ligt. Er werd in het verleden een idee geopperd om een hekje voor het parkeerterrein te plaatsen zodat de bal niet tegen de auto’s aankwam. Wij zouden daar een Vonkje voor kunnen aanvragen bij de Gemeente. Bewoners hebben hier bezwaar tegen men vindt het niet prettig als kinderen daar spelen.
In de Kroonwijk zullen waarschijnlijk meer jonge gezinnen komen wonen. Het blijft belangrijk voor elk kind om buiten te spelen, daarom vragen wij de leden om mee te denken over waar meer speelgelegenheid voor de kleintjes in de wijk gerealiseerd kan worden.

11. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezige leden voor hun aandacht en inbreng en sluit de vergadering.

NIEUWSBRIEF JAAR 2016

Januari: 18 januari overleg met van de Gemeente de heer P. Rutten en wethouder mw. E. de Swart en bestuursleden van Kroonwijk BV n.a.v. enquête veiligheid Anjerstraat. De situatie in de Anjerstraat en de reacties op de enquête werden besproken en hoe wij hier het beste mee om kunnen gaan. Aan de verkeerssituatie kan de Gemeente niets veranderen, er is een verkeersmeeting uitgevoerd en er komen te weinig auto’s door de Anjerstraat om hier actie op te ondernemen. De Gemeente heeft een brief opgesteld waarin de bewoners worden gewezen op de gevaarlijke situatie als kinderen op straat spelen.

De wethouder had toen een belangrijke mededeling: Er wordt een school op Toermalijn gebied gebouwd(Zie mededeling hieronder bij april). Wij hebben de wethouder gewezen op het raadsbesluit waarin staat beschreven dat maximaal 75% bebouwd mag worden. Ook heeft het bestuur de wethouder geattendeerd op de overlast die de wijkbewoners in het verleden hebben ervaren, vooral de parkeerproblemen. Kortom: er zal bezwaar gemaakt worden door de buurt. De reactie van de wethouder: “Maatschappelijk belang gaat voor”. Mocht er onverhoopt een school worden gebouwd dan hebben wij de wethouder dringend verzocht om in dat gebouw een gemeenschappelijke ruimte te plannen waar de wijk gebruik van kan maken. De wethouder gaat er van uit dat er een gemeenschappelijke ruimte in de school komt.

Presentatie Schoolstraat commissie Grondzaken Bestuursleden waren aanwezig. Het blijkt dat de plannen anders zijn dan eerder werd afgesproken in de werkgroep; het gebied is uitgebreid van de Kloosterstraat naar de Groesbeekseweg. In vorige plannen betrof dit de parkeerhavens ter hoogte va de Chrysanthstraat tot aan de Kroonsingel.

Februari: 29 februari overleg met van de Gemeente mw. A van Eijken i.v.m. subsidie 2014 en in de toekomst. De WA-verzekering kunnen wij tot en met oktober 2015 opvoeren. Vanaf november 2015 zijn wij – kosteloos – via de vrijwilligersverzekering van de Gemeente Heumen verzekerd.
Voor een nieuwe website kent de Gemeente een subsidie toe gelijk aan het bedrag dat de Gemeente aan de Molenwijk heeft uitgekeerd.

Maart: Rondgang door de Kroonwijk met P. Rutten( van de Gemeente) en een bestuurslid om de staat van de voetpaden te controleren. Er werd geconstateerd dat alle stoepen sterk verouderd zijn. Er is later doorgegeven aan de heer Rutten dat er op de hoek van de Schoolstraat nog geen verlaging voor rolstoelgebruikers is aangebracht.
Mailbericht van het bestuur aan de heer Rutten n.a.v. boom die stoep bij Gladiolenstraat 44 en ook de riolering vernielt. Deze zal dit doorgeven aan de betreffende afdeling (van Mw. M. Bosch).

April: In de Gelderlander staat een artikel over de huidige Bredeschool. Het blijkt dat de Rekenkamer van de Gemeente tot de conclusie is gekomen dat de school financieel niet aan de verwachtingen voldoet. Waarschijnlijk is het idee om een tweede Bredeschool op het Toermalijn gebied te bouwen hier mee van de baan. Wij blijven de Gemeente hierin volgen

Buurtbijeenkomst 2 april. Het was erg gezellig: We hebben zeer enthousiaste reacties ontvangen

Algemene Ledenvergadering 15 april 2016. Verkiezing bestuursleden: Leentje Martens stelt zich niet meer verkiesbaar. Leentje heeft grote inzet geleverd als bestuurslid, het bestuur respecteert haar beslissing en dankt haar voor haar tomeloze inzet. Het bestuur vraagt instemming aan haar leden voor de nieuwe kandidaat Ellen Engels. Zij wordt met algemene stemming gekozen.

JOSH (Jongeren op straat Heumen) Op dit moment is het rustig. De overleggen met Josh zijn goed geweest de laatste jaren.

Trottoirs. Een aantal stoepen is inmiddels verbeterd. In april is er een bedrijf geweest die de stoepen heeft gecontroleerd naar aanleiding van de rondgang door de wijk met. P. Rutten van de Gemeente Heumen. Er zijn veel kapotte tegels, veel bestrating is slecht en veel tegels zijn poreus. P. Rutten heeft dit erkend maar er is geen geld voor vernieuwing. Herstel wordt wel gedaan, maar duurt jaren en gebeurt stukje bij beetje. Wel kan de “bel en herstellijn” gebeld worden (tel: 14 024 of e-mail belherstel@heumen.nl) voor een bepaald stuk dat echt aandacht behoeft. Zij repareren dan dat stuk. Dat is veel goedkoper

Mei-juni juli: Subsidieaanvraag website; bestuursleden zijn op gesprek geweest bij de Gemeente: Mw. A. van Eijken. Zij vindt de offerte van de leverancier van de Website van de Molenwijk erg hoog. Er is afgesproken dat de Kroonwijk BV bij andere bedrijven in deze regio offertes aanvraagt en zal na de zomervakantie een nieuw voorstel doen aan de Gemeente.

E-mail aan mw. Bos i.v.m. boom bij Gladiolenstraat 44. Er is nog geen actie ondernomen door de Gemeente. Het bestuur zal de Gemeente weer benaderen omdat de boom echt hinder veroorzaakt. (Redactie: boom is inmiddels gekapt)

September: Brief aan de Gemeente: Maatregelen tegen hondenpoepoverlast met onder andere de volgende tekst: Al lange tijd wordt het Kroonwijkplantsoen in de Kroonwijk gebruikt als een groot hondentoilet. Dit los van het speciaal daarvoor aangewezen hondentoilet aan de rand van het plantsoen nabij de Schoolstraat. Wij vragen u deze taak te vergemakkelijken door op twee plaatsen in het plantsoen poepzakdispensers en een extra hondenpoepafvalbak te plaatsen. Daardoor kunnen mensen eenvoudig op hun burgerplicht in deze worden gewezen en zullen mensen ook eerder spontaan de rommel van hun hond opruimen. Brief aan de Gemeente: Inrichting Schoolstraat na afronding herinrichting. Met onder andere deze opmerkingen:1. Verzoek direct naast de ingang van de parkeergarage drie of vier bomen te plaatsen. 2, Verzoek vervanging van rotsblokken door bomen of (hoge) struiken. 3. Verzoek herplaatsing van het lage hekwerk tussen de bloembakken aan de Schoolstraat.

Oktober. JOSH overleg. Er is geconstateerd dat door gezamenlijke inzet de grote jeugdoverlast is teruggedrongen. Mocht het onverhoopt nodig blijken dan zullen we weer contact opnemen.

November. De Gemeente wordt per e-mail geattendeerd op de hoogte van verkeersborden die bij de verbouwing van de Schoolstraat op de Groesbeekseweg waren geplaatst. Deze stonden te laag en voorbijgangers stootten hun hoofd hieraan. De Gemeente heeft de borden hoger geplaatst.

Hoek Groesbeekseweg/Randwijksingel stond ook een omleidingsbord voor de verbouwing van het kruispunt Schoolstraat-Groesbeekseweg. Nadat het kruispunt gereed was, heeft de Gemeente wel het bord maar niet de paal weggehaald. In het donker is dit erg gevaarlijk; Dit is gemeld bij de Gemeente en de paal is weggehaald.

Chrysanthstraat: Tegenover huisnummer 17 bij de garage is de stoep nog steeds niet verlaagd (voor rollater- en rolstoelgebruikers erg gevaarlijk). Dit wordt in de brief naar de Gemeente gemeld.

De Driestroom (Steenhuys) is verkocht aan de Gemeente er vindt een overleg plaats over waar Kroonwijk BV en de andere gebruikers in de toekomst terecht kunnen.

December: Op 7 december vindt een overleg plaats tussen het bestuur en wethouder mw. E de Swart. Wij hebben aan de wethouder kenbaar gemaakt dat de communicatie vanuit de Gemeente niet altijd goed loopt en ook dat wij geluiden horen dat Kroonwijk BV als zeer lastig wordt ervaren door de Gemeente. Alle door ons aangedragen ideeën voor onze wijk, worden meestal negatief beoordeeld. Wij hebben het uitgangspunt duidelijk gemaakt van Kroonwijk BV: de Kroonwijk beschermen tegen verloedering en verstening om te voorkomen dat de wijk moet lijden onder de vaak niet reële wensen van de ondernemers van het Winkel Centrum.

– Wij hebben onze zorg kenbaar gemaakt over de integratie van De Nieuwe Nederlanders in de Kroonwijk. Er wordt veel gedaan door vrijwilligers maar in de praktijk blijkt dat deze gezinnen zich afzonderen. Wij hebben de wethouder dringend verzocht hier meer aandacht aan te besteden.

  • Ontmoetingsruimte in de wijk valt weg met de verkoop van het Steenhuys. De wethouder noemt de volgende optie: ruimte in Maldensteijn of Malderburcht en de Horst heeft een wijkkamer. Deze locaties zijn te duur voor onze bijeenkomsten. Waarschijnlijk kunnen wij in 2017 nog gebruik maken van de ruimte bij het Steenhuys.
  • De volgende door ons aangedragen bespreekpunten worden doorgezet naar “fysieke leefomgeving” van de Gemeente: Hondenpoep/De nieuwe inrichting van de Schoolstraat schept veel verwarring/Borden voetpad zijn verdwenen bij het plantsoen. Fietspad door plantsoen is niet gewenst.
  • Vanuit de wethouder komen de volgende opmerkingen:
  • De wethouder wil graag weten of er eenzaamheid in onze wijk voorkomt. Als er signalen zijn, zullen wij dit doorgeven aan mw. A. van Eijken.
  • Speeltuintjes in de wijk: voor de kinderen is weinig speelgelegenheid. Er zijn inderdaad nauwelijks speeltuintjes voor de kleintjes in de wijk. Onze vraag of daar budget voor is, omdat ons verzoek voor een paar simpele hekjes bij de Chrysanthstraat afgewezen is door mw S. Kastein omdat dat te duur was. Advies van de wethouder om de hekjes via een Vonkje aan te vragen.

BuurtWhatsApp: sinds half december is de BuurtWhatsApp in de lucht. Alle leden van Kroonwijk BV die in het bezit zijn van een smartphone en willen deelnemen, kunnen zich aanmelden bij kroonwijk.bv@gmail.com.

Opening Schoolstraat op 14 december. In de uitnodiging werd gemeld dat men opmerkingen over de inrichting van de nieuwe opzet van de Schoolstraat kenbaar kon maken. Wethouder Van den Berg hield een uitgebreide openingsspeech en vervolgens kon men opmerkingen ter plekke maken of op een formulier noteren. Aanwezigen maakten opmerkingen, soms door een persoon meer dan vijf opmerkingen. Als Kroonwijk BV mocht onze voorzitter maar één opmerking maken van de wethouder. Bij navraag bleek dat als de aanwezigen iets op het formulier schreven er met deze opmerkingen hoogstwaarschijnlijk niets gedaan werd. Conclusie: De wethouder wil alleen maar complimenten en zijn oren staan duidelijk niet naar nuttige opmerkingen over veiligheid voor ouderen die moeilijk ter been zijn (soms invalide) en spelende kinderen in de Schoolstraat. Voor deze groep mensen is de kreet en de betekenis van “Shared Space” waarschijnlijk niet bekend. We vragen ons toch echt af hoe dicht een wethouder bij de burgers staat.
(Shared Space: letterlijk vertaald gedeelde ruimte). In het gebied voor de ingang van het winkelcentrum is een Shared Space, dit betekent dat auto’s, fietsers en voetgangers zelf bepalen wie voorrang heeft.

Leuk nieuws: In januari 2017 wordt een vernieuwde website; www.Kroonwijkbv.nl gepubliceerd.

Reserveer de datum: WIJKBORREL 2017 vindt plaats op: Zaterdag 8 april van 16.00-19.00 uur in het Steenhuys (uitnodiging volgt).