Kroonwijk Belangen Vereniging

Algemene Ledenvergadering 2018

Verslag Algemene Ledenvergadering Kroonwijk BV op 14 april 2018 in het Steenhuys.
Aanwezig: 35 leden.
Met kennisgeving afwezig: 5 leden

1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststellen verslag ALV 21 april 2017
Naar aanleiding van agendapunt 10. De aanwezigen merken op dat er door de gemeente nog steeds niets wordt ondernomen om de eigenaren van honden en katten te wijzen op de overlast die de poep van deze dieren veroorzaakt in het plantsoen, op de stoep en zelfs in de tuinen. De voorzitter erkent dit probleem en vertelt dat de overlast van hondenpoep steeds wordt aangekaart bij de Gemeente.
Het verslag wordt vastgesteld.

3. Mededelingen
Het artikel in de Gelderlander over een speeltuin in de Chrysanthstraat. Wij hebben bij de Gemeente navraag gedaan en het blijkt NEPnieuws. Een journalist van de Gelderlander zag een foto van de kinderraad en de journalist heeft toen dit verhaal verzonnen.

4. Samenstelling bestuur: het bestuur telt maximaal 7 leden.
– Twee bestuursleden leggen hun functie neer: Sjoerd Pijnappel
en Henny Wagelmans. Het bestuur dankt hen voor hun inzet.
– Verkiezing bestuursleden: Er zijn drie plaatsen vacant.
– Kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris.
Kroonsingel 11, tot 10 april 2018 of per e-mail Kroonwijk.bv@gmail.com
– Op dit moment hebben zich drie kandidaten gemeld:
Rini Hol, Peter Harmsen en Greet Joling.

5. Financiën.
– Het woord is aan de kascontrolecommissie de heren Fons Mols en Fred Duits
Zij hebben de gegevens gecontroleerd en in een schriftelijke verklaring stellen zij voor het bestuur decharge voor het gevoerde (financiële) beleid te verlenen. De vergadering gaat hiermee met algemene stemmen akkoord. De voorzitter dankt de kascontrolecommissie.
– De jaarrekening en de specificatie van kosten.
Henri Strootman (voorzitter) licht de balans en winst verliesrekening toe. De uitgaven en inkomsten zijn ongeveer gelijk aan elkaar en bedragen ca. €1000. De kosten zijn voornamelijk verzekeringskosten, administratiekosten, bankkosten en kosten voor de bijeenkomsten, zoals de ALV en de Wijkborrel.
– Subsidie 2017: voor de organisatiekosten, administratie etc. is door de gemeente ook subsidie toegekend.

Begroting 2018 toelichting door de voorzitter.
De begroting 2018 wordt opgesteld als voorheen, op basis van de werkelijke kosten in 2017. Op basis van deze begroting heeft de Gemeenten €1000,- subsidie toegekend. De aanwezige leden stemmen in met deze begroting.
– Benoeming kascommissie 2018
De kascommissie 2018 bestaat uit Fred Duits en Ria Kesseler.
– De voorzitter meldt dat bij de eerste vergadering het nieuwe bestuur de taken worden verdeeld en een nieuwe penningmeester wordt benoemd.

5. Vaststellen contributie jaar 2018.
De contributie wordt vastgesteld € 10,00 per jaar, per adres.

6. Stand van zaken m.b.t. tot vinger aan de pols plannen Gemeente
– Het nieuwe bestemmingsplan Gemeente Heumen.
De gemeente had in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen dat groen ook voor parkeren in aanmerking kwam. Op aandringen van Kroonwijk BV is de tekst gewijzigd in: op groen Parkeren voor invaliden als er geen andere ruimte is in omgeving van de woning.
– Nieuwbouw School, verkeersdrukte en Fietspad door Kroonwijkplantsoen
De voorzitter informeert de aanwezigen over de gebrekkige communicatie van de Gemeente. Omwonenden kregen, de avond voordat het bericht over deze school in de GP verscheen, het persbericht in de bus. In tegenstelling tot de afspraken met de Gemeente ontving Kroonwijk BV geen informatie over deze plannen. Eind december 2017 stuurde Vereniging de Belangenbehartiging Molenwijk de schetsen aan het bestuur. Begin maart heeft een bestuurslid de afdeling Communicatie van de Gemeente bezocht en gevraag naar deze plannen, hij kreeg de schetsen 10x.
Vragen over verkeersdrukte in de wijk: Voor het bestuur is het ook koffiedik kijken op de schetsen staan fietspaden, maar het is nog niet duidelijk of dit de definitieve plannen zijn. Het bestuur heeft n.a.v. deze bouwplannen een afspraak bij de burgemeester gemaakt in januari en volgens de burgemeester zijn het schetsen en kan er nog van alles aan gewijzigd worden.
Kroonwijk BV zal voor de omwonenden een werkgroep oprichten en zo op de hoogte te blijven van alle stappen die de gemeente in deze zet. Er is een brief naar het College van B&W gestuurd met de vraag of zij ons steeds op de hoogte willen houden. In deze brief hebben wij gevraagd wie de MER (Milieueffectrapportage) uitvoert. Ook hebben wij gemeld dat met name de afbreuk van het groene karakter van de huidige situatie veel onvrede wekt bij de omwonenden.
Werkgroep: Peter Harmsen en Gijs Koers zullen de werkgroep leiden. Omwonenden van de school ontvangen een brief en zij kunnen zich aanmelden voor deze werkgroep. Deze werkgroep is met name bedoeld om een vinger aan de pols te houden bij de infrastructuur/verkeersstroom van dit project.
Een aanwezig lid stelt voor om via de Rechtsbijstandverzekering te informeren over wat de Gemeente wel en niet mag. Indien wij hier gebruik van maken en de Rechtsbijstandverzekering van de omwonenden hier ook aan koppelen, kunnen wij meer bereiken.
Parkeeronderzoek: Er wordt weer een parkeeronderzoek uitgevoerd door Buiten-Ruimte B.V in opdracht van de Gemeente; Dat is ca. het 4e parkeeronderzoek sinds 2012.

7. Stemmen/Benoemen nieuwe bestuursleden.
De voorzitter stelt de nieuwe kandidaten voor en vraagt de aanwezigen te stemmen: Rini Hol, Peter Harmsen en Greet Joling worden met algemene stemmen benoemd als bestuurslid van Kroonwijk BV

8. Rondvraag
Hondenlosloopveldje: een bewoner die dicht bij het plantsoen woont, vraagt of hier al meer over bekend is. Een dame die hierbij betrokken is, vertelt dat dit hoogstwaarschijnlijk niet door gaat. Het was de bedoeling dat de dames zelf de omheining maakte en geheel verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het veldje.
Inrit naar Winkelkcentrum via Kloosterstraat: een bewoner vraagt of hier al meer over bekend is. Kroonwijk BV heeft hier geen nieuws over ontvangen.

9. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inzet, sluit de vergadering..

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

TERUGBLIK OVER HET JAAR 2017

Januari: Naar aanleiding van de bijeenkomst ter gelegenheid van de opening van de Schoolstraat en de nare manier waarop onze voorzitter werd toegesproken door de wethouder, stuurt het bestuur op 9 januari een brief aan het College van B&W en zegt daarin het vertrouwen op in de wethouder.
Het bestuur ontvangt op 16 januari een uitnodiging van de burgemeester om over deze brief met haar en de wethouder te praten. Het gesprek liep erg stroef en de burgemeester wilde niet toegeven. Ons bestuur is standvastig gebleven en heeft duidelijk gemaakt dat wij vinden dat de Gemeente niet te vertrouwen is.
9 januari brief naar Gemeente Peter Rutten herstel en verbeterpunten in onze wijk.
Februari: De nieuwe website is in de lucht, gesubsidieerd door de Gemeente.

Maart: Nieuwe Bestemmingsplan Heumen: Onze voorzitter heeft dit uitgebreid bestudeerd. Volgens dit nieuwe bestemmingsplan wordt onder andere al het groen in onze gemeente vogelvrij verklaard; Aan groenbestemming is toegevoegd ook bestemd voor parkeervoorzieningen.
13 maart om 20.00 uur vindt in Het Steenhuys een bijeenkomst plaats over de gedachten van de gemeente over de toekomstige bestemming, 2 bestuursleden zijn aanwezig bij deze bijeenkomst. Zij zijn halverwege de bijeenkomst opgestapt. Het ging voornamelijk over de bouwplannen en er werd niet geluisterd naar de argumenten van de diverse clubs die voor hun activiteiten in de toekomst hun onderdak verliezen als het Steenhuys verdwijnt.
April: 8 april Buurtborrel in het Steenhuys; er waren veel wijkbewoners aanwezig en het was weer ouderwets gezellig.
Algemene Ledenvergadering 21 april 2017. De vergadering werd goed bezocht. De aanwezige leden waren erg positief over de manier waarop het bestuur de acties van de Gemeente op de voet volgt.
Mei: 8 mei receptie installatie nieuwe burgemeester Mariette Mittendorff. Kroonwijk BV werd vertegenwoordigd door 2 bestuursleden.
Juni: Voor wijzigingen in de tekst van het bestemmingsplan heeft een bestuurslid ingesproken bij de Commissie grondgebied op 27 juni.
Juli: Voor wijzigingen in de tekst van het bestemmingsplan heeft een bestuurslid ingesproken bij de Raadsvergadering op 13 juli. De leden van de Raad waren het met Kroonwijk BV eens en de tekst in het bestemmingsplan is aangepast.
Augustus: Tijdens de Bestuursvergadering van 24 augustus deelt Sjoerd Pijnappel, penningmeester mee dat hij begin van 2018 gaat verhuizen en dat betekent dat hij als bestuurslid afscheid neemt.
September: 27 september zijn 2 bestuursleden aanwezig bij een overleg over het Steenhuys. Wij kunnen in 2018 nog gebruik maken van het Steenhuys. Daarna zal de nieuwe eigenaar Pluryn daar woonunits realiseren. De gemeenschappelijke ruimte zal te klein zijn voor onze buurtborrel. Via de media werden wij vervolgens uitgebreid geïnformeerd over plannen van de bouw en de beslissingen van de politiek om de gevel naar voren te plaatsen.
Oktober: Een politieke partij benadert het bestuur en vraagt wat er leeft in de Kroonwijk.
Wij hebben de volgende opsomming verstuurd:
Wij hebben regelmatig zaken aangekaart bij de Gemeente, maar er wordt schriftelijk op gereageerd met argumenten waarom iets niet opgelost kan worden
De bewoners laten aan het bestuur van Kroonwijk BV weten, dat zij bang zijn dat de wijk verloedert.
Onderhoud groen. De wandelpaden worden op verschillende plekken niet meegenomen. Al jaren wordt hieraan geen onderhoud gepleegd Stoepen/wandelpaden zijn erg ongelijk dat is erg gevaarlijk voor de oudere bewoners in de wijk. Gemeente: onderhoud is nodig, maar te duur.
Brandgangen Gladiolenstraat: auto’s worden voor deze nooduitgangen geparkeerd ons verzoek om daar paaltjes te plaatsen, werd door de Gemeente afgewezen.
Hondenpoep. Ondanks meerdere verzoeken aan de Gemeente, wordt hier niets aan gedaan door de Gemeente. Zakjes met afvalbakken plaatsen, verbodsborden. Daarnaast wordt door de toezichthouder nauwelijks actie ondernomen tegen de baasjes die de honden laten poepen op het grasveld. Een paar baasjes bekeurt, zal zeker resultaat opleveren.
Prullenbakken. Er wordt regelmatig door mensen afval gedropt in het plantsoen. Op dit moment wordt door een oudere dame een vuilniszak aan de boom gehangen, hier droppen de jeugd en enkele hondenbaasjes hun afval in. Deze oudere dame moet de gevulde zak dan wel bij het winkelcentrum (WC) neerzetten daar gaat ie mee met de schoonmaak van het WC. Wij hebben jarengeleden al afvalbakken aangevraagd met het verzoek deze een paar keer per week te legen. Antwoord: dat kost de Gemeente veel te veel geld.
Schoolstraat: Bij het ontwikkelen van de plannen werd slecht naar de burgers geluisterd, de Gemeente heeft zijn eigen plan gevormd. Met het resultaat dat er nu een zeer onduidelijke (lees gevaarlijke) situatie is ontstaan voor alle weggebruikers zowel de automobilist, de fietser en vooral de voetganger.
Ons verzoek om hekjes te plaatsen op een veldje waar kinderen voetballen werd afgewezen: te duur.
De wijkbewoners hebben in de toekomst behoefte aan meer ontspanning en ontmoeting in de wijk.
Speeltuintje: op dit moment heeft een wijkbewoner een verzoek ingediend om bij de voormalig Toermalijn locatie een tijdelijke speeltuin te maken. Het bestuur van Kroonwijk BV steunt het idee, maar peilt door middel van een enquête de mening van de omwonenden.
Jeu de boulesbaan: van bewoners komt het verzoek om een jeu de boulesbaan voor de wijk te realiseren op het plantsoen.
NB: Wij vragen ons af waarom er wel een budget is voor onderzoekbureaus (de kosten zijn zeker bij jullie bekend) voor bijvoorbeeld het Inbreidingsplan, Hart voor Malden, de Schoolstraat en er geen budget is voor simpele zaken als leefbaarheid in een wijk.

November: De HAN heeft 2 bestuursleden benaderd i.v.m. een evaluatie gehouden over de herinrichting van de Schoolstraat. Tijdens deze evaluatie hebben de bestuursleden zich duidelijk uitgesproken over de slechte communicatie van de Gemeente en ook dat er naar de inbreng van de burgers niet werd geluisterd door de Gemeente.
December: Tijdens de bestuursvergadering geeft Henny Wagelmans aan dat hij in 2018 stopt als bestuurslid.
Het bestuur van Vereniging Belangenbehartiging Molenwijk neemt contact met ons op en wil een overleg met het bestuur in verband met de Nieuwbouw School op het Toermalijn gebied. Zij willen de school in de wijk houden. Op 28 december vindt het overleg plaats, waar zij tot onze grote verbazing 3 plannen op papier aan ons laten zien. Kroonwijk BV ontving van de Gemeente geen informatie.

Vooruitlopend op 2018
17 januari Commissie Welzijn: Nieuwbouw School: Een bestuurslid heeft ingesproken er waren wijkbewoners aanwezig. De gemeente houdt geen rekening met wensen van de burgers maar met wensen van een bestuurder van Conexus (=schoolbestuur). Het is duidelijk dat hier niet de regel geldt: Wie betaalt, bepaalt. Tijdens deze vergadering leek het of sommige partijen begrip hadden voor de wensen van de burgers
Echter tijdens de Raadsvergadering van 25 januari met agendapunt Nieuw te bouwen School op voormalig Toermalijn gebied pakte het anders uit. Er was een behoorlijke afvaardiging van burgers aanwezig. De aanwezige burgers kregen de indruk dat van tevoren het besluit om de school te bouwen al was genomen. Alle raadsleden stemden voor de bouw van de school op het Toermalijngebied
2018: Naar aanleiding van de bouw van de school voerden bestuursleden gesprekken met de diverse fracties.
10 januari gesprek met bestuur DGH: Leo Jansen, Vincent Arts en Theo Noy.
22 januari aanwezig bij de fractievergadering van DGH.
Vervolgens telefonisch contact met CDA, VVD en DGH. Uit al deze gesprekken is gebleken dat de Gemeente in het verleden toezeggingen heeft gedaan aan Conexus en de raadsleden min of meer gegijzeld zijn in hun mening; zij moeten vóór stemmen. Kortom: Conexus bepaalt en de Gemeente betaalt.

Mooi nieuws: op 21 maart bestaat Kroonwijk Belangenvereniging 10 jaar!

NIEUWSBRIEF JAAR 2016

Januari: 18 januari overleg met van de Gemeente de heer P. Rutten en wethouder mw. E. de Swart en bestuursleden van Kroonwijk BV n.a.v. enquête veiligheid Anjerstraat. De situatie in de Anjerstraat en de reacties op de enquête werden besproken en hoe wij hier het beste mee om kunnen gaan. Aan de verkeerssituatie kan de Gemeente niets veranderen, er is een verkeersmeeting uitgevoerd en er komen te weinig auto’s door de Anjerstraat om hier actie op te ondernemen. De Gemeente heeft een brief opgesteld waarin de bewoners worden gewezen op de gevaarlijke situatie als kinderen op straat spelen.

De wethouder had toen een belangrijke mededeling: Er wordt een school op Toermalijn gebied gebouwd(Zie mededeling hieronder bij april). Wij hebben de wethouder gewezen op het raadsbesluit waarin staat beschreven dat maximaal 75% bebouwd mag worden. Ook heeft het bestuur de wethouder geattendeerd op de overlast die de wijkbewoners in het verleden hebben ervaren, vooral de parkeerproblemen. Kortom: er zal bezwaar gemaakt worden door de buurt. De reactie van de wethouder: “Maatschappelijk belang gaat voor”. Mocht er onverhoopt een school worden gebouwd dan hebben wij de wethouder dringend verzocht om in dat gebouw een gemeenschappelijke ruimte te plannen waar de wijk gebruik van kan maken. De wethouder gaat er van uit dat er een gemeenschappelijke ruimte in de school komt.

Presentatie Schoolstraat commissie Grondzaken Bestuursleden waren aanwezig. Het blijkt dat de plannen anders zijn dan eerder werd afgesproken in de werkgroep; het gebied is uitgebreid van de Kloosterstraat naar de Groesbeekseweg. In vorige plannen betrof dit de parkeerhavens ter hoogte va de Chrysanthstraat tot aan de Kroonsingel.

Februari: 29 februari overleg met van de Gemeente mw. A van Eijken i.v.m. subsidie 2014 en in de toekomst. De WA-verzekering kunnen wij tot en met oktober 2015 opvoeren. Vanaf november 2015 zijn wij – kosteloos – via de vrijwilligersverzekering van de Gemeente Heumen verzekerd.
Voor een nieuwe website kent de Gemeente een subsidie toe gelijk aan het bedrag dat de Gemeente aan de Molenwijk heeft uitgekeerd.

Maart: Rondgang door de Kroonwijk met P. Rutten( van de Gemeente) en een bestuurslid om de staat van de voetpaden te controleren. Er werd geconstateerd dat alle stoepen sterk verouderd zijn. Er is later doorgegeven aan de heer Rutten dat er op de hoek van de Schoolstraat nog geen verlaging voor rolstoelgebruikers is aangebracht.
Mailbericht van het bestuur aan de heer Rutten n.a.v. boom die stoep bij Gladiolenstraat 44 en ook de riolering vernielt. Deze zal dit doorgeven aan de betreffende afdeling (van Mw. M. Bosch).

April: In de Gelderlander staat een artikel over de huidige Bredeschool. Het blijkt dat de Rekenkamer van de Gemeente tot de conclusie is gekomen dat de school financieel niet aan de verwachtingen voldoet. Waarschijnlijk is het idee om een tweede Bredeschool op het Toermalijn gebied te bouwen hier mee van de baan. Wij blijven de Gemeente hierin volgen

Buurtbijeenkomst 2 april. Het was erg gezellig: We hebben zeer enthousiaste reacties ontvangen

Algemene Ledenvergadering 15 april 2016. Verkiezing bestuursleden: Leentje Martens stelt zich niet meer verkiesbaar. Leentje heeft grote inzet geleverd als bestuurslid, het bestuur respecteert haar beslissing en dankt haar voor haar tomeloze inzet. Het bestuur vraagt instemming aan haar leden voor de nieuwe kandidaat Ellen Engels. Zij wordt met algemene stemming gekozen.

JOSH (Jongeren op straat Heumen) Op dit moment is het rustig. De overleggen met Josh zijn goed geweest de laatste jaren.

Trottoirs. Een aantal stoepen is inmiddels verbeterd. In april is er een bedrijf geweest die de stoepen heeft gecontroleerd naar aanleiding van de rondgang door de wijk met. P. Rutten van de Gemeente Heumen. Er zijn veel kapotte tegels, veel bestrating is slecht en veel tegels zijn poreus. P. Rutten heeft dit erkend maar er is geen geld voor vernieuwing. Herstel wordt wel gedaan, maar duurt jaren en gebeurt stukje bij beetje. Wel kan de “bel en herstellijn” gebeld worden (tel: 14 024 of e-mail belherstel@heumen.nl) voor een bepaald stuk dat echt aandacht behoeft. Zij repareren dan dat stuk. Dat is veel goedkoper

Mei-juni juli: Subsidieaanvraag website; bestuursleden zijn op gesprek geweest bij de Gemeente: Mw. A. van Eijken. Zij vindt de offerte van de leverancier van de Website van de Molenwijk erg hoog. Er is afgesproken dat de Kroonwijk BV bij andere bedrijven in deze regio offertes aanvraagt en zal na de zomervakantie een nieuw voorstel doen aan de Gemeente.

E-mail aan mw. Bos i.v.m. boom bij Gladiolenstraat 44. Er is nog geen actie ondernomen door de Gemeente. Het bestuur zal de Gemeente weer benaderen omdat de boom echt hinder veroorzaakt. (Redactie: boom is inmiddels gekapt)

September: Brief aan de Gemeente: Maatregelen tegen hondenpoepoverlast met onder andere de volgende tekst: Al lange tijd wordt het Kroonwijkplantsoen in de Kroonwijk gebruikt als een groot hondentoilet. Dit los van het speciaal daarvoor aangewezen hondentoilet aan de rand van het plantsoen nabij de Schoolstraat. Wij vragen u deze taak te vergemakkelijken door op twee plaatsen in het plantsoen poepzakdispensers en een extra hondenpoepafvalbak te plaatsen. Daardoor kunnen mensen eenvoudig op hun burgerplicht in deze worden gewezen en zullen mensen ook eerder spontaan de rommel van hun hond opruimen. Brief aan de Gemeente: Inrichting Schoolstraat na afronding herinrichting. Met onder andere deze opmerkingen:1. Verzoek direct naast de ingang van de parkeergarage drie of vier bomen te plaatsen. 2, Verzoek vervanging van rotsblokken door bomen of (hoge) struiken. 3. Verzoek herplaatsing van het lage hekwerk tussen de bloembakken aan de Schoolstraat.

Oktober. JOSH overleg. Er is geconstateerd dat door gezamenlijke inzet de grote jeugdoverlast is teruggedrongen. Mocht het onverhoopt nodig blijken dan zullen we weer contact opnemen.

November. De Gemeente wordt per e-mail geattendeerd op de hoogte van verkeersborden die bij de verbouwing van de Schoolstraat op de Groesbeekseweg waren geplaatst. Deze stonden te laag en voorbijgangers stootten hun hoofd hieraan. De Gemeente heeft de borden hoger geplaatst.

Hoek Groesbeekseweg/Randwijksingel stond ook een omleidingsbord voor de verbouwing van het kruispunt Schoolstraat-Groesbeekseweg. Nadat het kruispunt gereed was, heeft de Gemeente wel het bord maar niet de paal weggehaald. In het donker is dit erg gevaarlijk; Dit is gemeld bij de Gemeente en de paal is weggehaald.

Chrysanthstraat: Tegenover huisnummer 17 bij de garage is de stoep nog steeds niet verlaagd (voor rollater- en rolstoelgebruikers erg gevaarlijk). Dit wordt in de brief naar de Gemeente gemeld.

De Driestroom (Steenhuys) is verkocht aan de Gemeente er vindt een overleg plaats over waar Kroonwijk BV en de andere gebruikers in de toekomst terecht kunnen.

December: Op 7 december vindt een overleg plaats tussen het bestuur en wethouder mw. E de Swart. Wij hebben aan de wethouder kenbaar gemaakt dat de communicatie vanuit de Gemeente niet altijd goed loopt en ook dat wij geluiden horen dat Kroonwijk BV als zeer lastig wordt ervaren door de Gemeente. Alle door ons aangedragen ideeën voor onze wijk, worden meestal negatief beoordeeld. Wij hebben het uitgangspunt duidelijk gemaakt van Kroonwijk BV: de Kroonwijk beschermen tegen verloedering en verstening om te voorkomen dat de wijk moet lijden onder de vaak niet reële wensen van de ondernemers van het Winkel Centrum.

– Wij hebben onze zorg kenbaar gemaakt over de integratie van De Nieuwe Nederlanders in de Kroonwijk. Er wordt veel gedaan door vrijwilligers maar in de praktijk blijkt dat deze gezinnen zich afzonderen. Wij hebben de wethouder dringend verzocht hier meer aandacht aan te besteden.

  • Ontmoetingsruimte in de wijk valt weg met de verkoop van het Steenhuys. De wethouder noemt de volgende optie: ruimte in Maldensteijn of Malderburcht en de Horst heeft een wijkkamer. Deze locaties zijn te duur voor onze bijeenkomsten. Waarschijnlijk kunnen wij in 2017 nog gebruik maken van de ruimte bij het Steenhuys.
  • De volgende door ons aangedragen bespreekpunten worden doorgezet naar “fysieke leefomgeving” van de Gemeente: Hondenpoep/De nieuwe inrichting van de Schoolstraat schept veel verwarring/Borden voetpad zijn verdwenen bij het plantsoen. Fietspad door plantsoen is niet gewenst.
  • Vanuit de wethouder komen de volgende opmerkingen:
  • De wethouder wil graag weten of er eenzaamheid in onze wijk voorkomt. Als er signalen zijn, zullen wij dit doorgeven aan mw. A. van Eijken.
  • Speeltuintjes in de wijk: voor de kinderen is weinig speelgelegenheid. Er zijn inderdaad nauwelijks speeltuintjes voor de kleintjes in de wijk. Onze vraag of daar budget voor is, omdat ons verzoek voor een paar simpele hekjes bij de Chrysanthstraat afgewezen is door mw S. Kastein omdat dat te duur was. Advies van de wethouder om de hekjes via een Vonkje aan te vragen.

BuurtWhatsApp: sinds half december is de BuurtWhatsApp in de lucht. Alle leden van Kroonwijk BV die in het bezit zijn van een smartphone en willen deelnemen, kunnen zich aanmelden bij kroonwijk.bv@gmail.com.

Opening Schoolstraat op 14 december. In de uitnodiging werd gemeld dat men opmerkingen over de inrichting van de nieuwe opzet van de Schoolstraat kenbaar kon maken. Wethouder Van den Berg hield een uitgebreide openingsspeech en vervolgens kon men opmerkingen ter plekke maken of op een formulier noteren. Aanwezigen maakten opmerkingen, soms door een persoon meer dan vijf opmerkingen. Als Kroonwijk BV mocht onze voorzitter maar één opmerking maken van de wethouder. Bij navraag bleek dat als de aanwezigen iets op het formulier schreven er met deze opmerkingen hoogstwaarschijnlijk niets gedaan werd. Conclusie: De wethouder wil alleen maar complimenten en zijn oren staan duidelijk niet naar nuttige opmerkingen over veiligheid voor ouderen die moeilijk ter been zijn (soms invalide) en spelende kinderen in de Schoolstraat. Voor deze groep mensen is de kreet en de betekenis van “Shared Space” waarschijnlijk niet bekend. We vragen ons toch echt af hoe dicht een wethouder bij de burgers staat.
(Shared Space: letterlijk vertaald gedeelde ruimte). In het gebied voor de ingang van het winkelcentrum is een Shared Space, dit betekent dat auto’s, fietsers en voetgangers zelf bepalen wie voorrang heeft.

Leuk nieuws: In januari 2017 wordt een vernieuwde website; www.Kroonwijkbv.nl gepubliceerd.

Reserveer de datum: WIJKBORREL 2017 vindt plaats op: Zaterdag 8 april van 16.00-19.00 uur in het Steenhuys (uitnodiging volgt).