Kroonwijk Belangen Vereniging

TERUGBLIK OVER HET JAAR 2018

TERUGBLIK OVER HET JAAR 2018                                               

Januari op 4 januari hebben de voorzitter en secretaris een gesprek met onze burgemeester gehad. In dit gesprek hebben wij verzocht om mensen die op een minder niveau functioneren niet allemaal in de vrijgekomen huizen in de Kroonwijk te huisvesten, maar over de gemeente te verspreiden. Ook hebben wij toelichting gevraagd over de toekenning van subsidie aan de belangenvereniging (dit is inmiddels opgelost en de toekenning van subsidie is aan de Kroonwijk BV is gelijk aan de andere belangenverenigingen in de gemeente). Weer kwam de gebrekkige communicatie van de gemeente naar de Kroonwijk bv aan de orde. Met name de plannen over de School op de plaats van de Toermalijnschool. De avond voordat er een bericht in de pers verscheen, werd bij de omwonenden het persbericht in de bus gedaan. Het bestuur werd op de hoogte gesteld door bestuursleden Vereniging Belangenbehartiging Molenwijk. Voorts hebben wij gevraagd wat voor een nut de inspraak door de belangenvereniging heeft. Wat kunnen wij als burger wijzigen in de plannen van de Gemeente? Onze indruk is dat alle plannen al vastliggen en de Gemeente bepaalt, dat is onze ervaring met o.a. het project Schoolstraat. Op de schetsen van de Nieuwbouw school loopt het fietspad bij bewoners voor de voordeur en door het park waar kinderen spelen. Erg gevaarlijk. Verkeer: Wij hebben onze zorg uitgesproken over de aan- en afvoerroute van de leerlingen naar de school. Volgens de burgemeester zijn dit alleen maar schetsen en kan men daar nog van alles aan wijzingen. De voorzitter heeft de burgemeester enkele papieren overhandigd waarop afspraken staan met de Gemeente in het verleden. Ook het amendement over herbouw op de locatie Toermalijn. Wij hebben aan haar gevraagd wat wij als burgers moeten denken van het Gemeentebestuur als er eerst een afspraak zwart op wit komt en de gemeente daar een paar jaar later zo overheen walst. Wij hebben gemeld, dat de burgers zich afvragen of men kan vertrouwen op het gemeentebestuur omdat eerdere toezeggingen van het gemeentebestuur niet nagekomen zijn.

17 januari Commissie Welzijn: Nieuwbouw School: Een bestuurslid heeft ingesproken er waren wijkbewoners aanwezig. De gemeente houdt geen rekening met wensen van de burgers maar met wensen van een bestuurder van Conexus (=schoolbestuur). Het is duidelijk dat hier niet de regel geldt: Wie betaalt, bepaalt. Tijdens deze vergadering leek het of sommige partijen begrip hadden voor de wensen van de burgers
Echter tijdens de Raadsvergadering van 25 januari – met agendapunt Nieuw te bouwen School op voormalig Toermalijn gebied – pakte het anders uit. Er was een behoorlijke afvaardiging van burgers aanwezig. De aanwezige burgers kregen de indruk dat van tevoren het besluit om de school te bouwen al was genomen. Alle raadsleden stemden voor de bouw van de school op het Toermalijngebied. Naar aanleiding van de bouw van de school voerden bestuursleden gesprekken met de diverse fracties.
– 10 januari gesprek met bestuur DGH: Leo Jansen, Vincent Arts en Theo Noy.
– 22 januari aanwezig bij de fractievergadering van DGH.
– Vervolgens telefonisch contact met CDA, VVD en DGH. Uit al deze gesprekken is gebleken dat de Gemeente in het verleden toezeggingen heeft gedaan aan Conexus en de raadsleden min of meer gegijzeld zijn in hun mening; zij moeten vóór stemmen. Kortom: Conexus bepaalt en de Gemeente betaalt.
Februari: Nieuwbouw Vuurvogel: tijdens de bestuursvergadering is besloten dat er een werkgroep wordt opgericht. Omwonenden ontvangen een formulier met informatie en zij kunnen zich opgeven voor deze werkgroep. De bestuursleden Peter Harmsen, Gijs Koers en Rini Hol zullen vanuit het bestuur zitting nemen in deze werkgroep.
26 februari bijeenkomst wijkplatforms in de gemeente Heumen

Maart Op 1 maart hebben wij afscheid genomen van de penningmeester Sjoerd Pijnappel. Hij is verhuisd naar St Hubert. Wij danken Sjoerd voor zijn inzet. De financiën zijn voorlopig overgedragen aan de secretaris.

21 maart bestond Kroonwijk Belangenvereniging 10 jaar Ter ere van dit jubileum hebben de leden bij de nieuwsbrief een pen ontvangen.

14 april ALV Nieuwe Bestuursleden: Rini Hol, Peter Harmsen en Greet Joling worden voorgesteld en gekozen door de leden. Wet op de privacy wordt in mei 2018 aangepast. Wij checken ook of dit voor Kroonwijk bv gevolgen heeft. In ieder geval benadrukt de voorzitter dat wij buiten het bestuur de ledenlijst niet voor anderen toegankelijk is. De bestuursleden zijn het eens met dit besluit.

De buurtbijeenkomst was erg gezellig en wij kunnen in 2019 nog gebruik maken van het Steenhuys.

Stand van zaken werkgroep Nieuwbouw school. Ter vergadering toelichting van Gijs en Peter. Er wordt een brief gestuurd naar het College van B&W met het verzoek ons steeds op de hoogte te houden.
Juni. Naar aanleiding van een verzoek in november 2017 door een wijkbewoner om een speelvoorziening in de Kroonwijk, ontvangt het secretariaat 26 juni 2018 een e-mailbericht van de Gemeente met de volgende tekst: Bij deze een bericht over het initiatief van een wijkbewoner over de tijdelijke speelvoorziening in de Kroonwijk. Deze gaat naar verwachting deze week gerealiseerd worden. Het gaat om een klimboom en enkele zwerfkeien, het is natuurlijk spelen. Er zal een persberichtje verschijnen.

De boom wordt op de verkeerde plek neergelegd. Buurtbewoners benaderen de Kroonwijk BV.

28 juni stuurt het secretariaat dit bericht aan de Gemeente: In de bijlage stuur ik het bericht over de tijdelijke speelplek en de locatie die ons voor ogen werd gehouden. Er is iets fout gegaan; Tot onze verbazing zijn de stenen en boom op een totaal andere plek geplaatst. Dit tot ongenoegen van de bewoners van de Gladiolenstraat en Kroonwijk. De locatie – die door de initiatiefnemer werd aangeduid – was met het doel om de speelplek goed in het zicht te hebben (voor de kinderen en ook om adequaat in te spelen op eventuele wangedrag van de hangjeugd). De boom ligt nu verscholen achter struiken, niemand heeft hier zicht op. Wij verzoeken u dringend de boom en stenen te verplaatsen naar het veld voor Chrysanthstraat daar is deze speelplek gewenst. Op de plek waar de boom nu ligt veroorzaakt dit onrust onder de bewoners van de Gladiolenstraat en Kroonsingel.

Graag verneem ik van u op welke termijn de boom verplaatst wordt, zodat wij, als bestuur van de belangenvereniging de bewoners van de Gladiolenstraat en Kroonsingel gerust kunnen stellen.

Een antwoord van de betreffende ambtenaar

Zojuist heb ik met een bestuurslid gesproken van uw belangenvereniging en met de initiatiefnemer van de klimboom. Vanwege alle tegenstrijdige berichten rondom dit initiatief zijn wij genoodzaakt de klimboom te verwijderen en terug te brengen naar de gemeentewerf. Dit zal zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.

Kroonwijk BV antwoordt de ambtenaar: De tijdelijke speelplaats/klimboom heeft stof op doen waaien in het gedeelte van onze wijk. Het lijkt mij voor de toekomst een beter idee als een bewoner wensen heeft voor de wijk, deze persoon te verwijzen naar Kroonwijk Belangen Vereniging. Of dat de gemeente in ieder geval vooraf overlegt met ons. In deze hebben wij toentertijd zelf contact met de gemeente gezocht en een paar dagen voordat de boom geplaatst werd een mail gekregen. Ondanks de goede bedoelingen van deze initiatiefnemer heeft hij bij sommige wijkbewoners geen prettige gevoelens achter gelaten. Om dit in de toekomst te voorkomen, hoop ik dat de gemeente het doel van een Belangenvereniging erkent.

Later ontvingen wij het bericht dat de boom blijft liggen en dat het plaatsen van de boom een initiatief van de Jeugdgemeenteraad zou zijn. Qua tijdspad klopt dit niet daar in november 2017 een verzoek werd ingediend en de verkiezingen op 21 maart 2018 plaats vonden. Kroonwijk BV heeft een mail met vragen aan het hoofd van de afdeling gestuurd.
Juli Ellen Engels, bestuurslid heeft het bestuur verlaten. Wij danken Ellen voor haar inzet.
September Informatieavonden zonnepanelenproject. Bestuursleden waren aanwezig.
Oktober Het bestuur heeft een uitnodiging ontvangen van de Gemeente in verband met de Nieuwbouw School. Op 1 oktober vindt dit overleg plaats. Bij dat gesprek waren aanwezig Van de Gemeente de wethouder en 2 ambtenaren van de Kroonwijk BV 4 bestuursleden. Volgens deze afvaardiging van de Gemeente moet de nieuwe school nog ontworpen worden en gebeurt dat met inspraak van de burgers. De belangenverenigingen worden niet meer als gesprekspartner door de Gemeente erkent. Conclusie van de aanwezigen van Kroonwijk BV is, dat wij denken dat burgers gehoord worden en dat de gemeente het plan dat al in de kast lag, uitvoert. De tijd zal het leren.
3 oktober informatiebijeenkomst voor belanghebbende Nieuwbouw school. Vóór de bijeenkomst Nieuwbouw School voor alle burgers op 3 oktober mailt het Bestuur de volgende tekst uit het raadbesluit van januari 2018
Aan de wethouders F. Eetgerink en R. Waas. Graag aandacht voor het raadsbesluit van 25 januari gebiedsontwikkeling, pagina 4: De stedenbouwkundige varianten geven aan dat de gebiedsontwikkeling van Gladiolenstraat 2a kansen biedt voor de ontwikkeling van de groene loper en het Kroonwijkpark. De daadwerkelijke inrichting van het park zal, zoals is vastgelegd in Hart voor Malden, te zijner tijd met de bewoners van de Kroonwijk in het project ‘Inrichting Kroonwijkplantsoen’ worden opgepakt.
Zoals op 1 oktober is besproken, wordt de Kroonwijk BV niet als gesprekspartner erkent. Wij hebben te kennen gegeven aan wethouder R. Waas dat wij dit een slechte zaak vinden. Ruim 10 jaar geleden promootte de Gemeente in wijken en dorpskernen de burgers om zich te verenigen en nu zetten zij deze organisaties op een zijspoor. Voor Kroonwijk BV betekent dit dat wij de belangen van de ouderen (die hier niet aanwezig kunnen zijn) in de wijk niet vertegenwoordigen en dat deze stem volledig verloren gaat. De Gemeente richt een inspraakgroep op en daar kan iedereen zich op inschrijven. De Gemeente stelt wel voorwaarden aan de mensen van de inspraakgroep; de Gemeente beslist uiteindelijk.
Omdat de gemeente een participatiegroep opricht waar men alleen als individu aan kan deelnemen: belangenvereniging of andere georganiseerden worden niet als gesprekspartner gezien. Besluit het bestuur dat de werkgroep van Kroonwijk BV voor nieuw te bouwen school voorlopig geen zin heeft. Een bestuurslid van de Kroonwijk BV heeft de mensen die zich hadden aangemeld voor de BKV-werkgroep op de hoogte gesteld van het initiatief van de Gemeente.
11 oktober Vervolgbijeenkomst voor wijk- en dorpsplatforms: Een algemene informatieavond met afvaardiging uit de gehele Gemeente Heumen. Een aanwezige vroeg zich af of Kroonwijk BV niet actief was in het meedenken van de Nieuwbouw Vuurvogel in de wijk. Wederom ontstond de discussie dat de Gemeente alleen de burgers en niet de belangenvereniging of wijk- en dorpsplatforms als gesprekspartner erkent.
December: Tijdens een bijeenkomst van de meedenkgroep van de Gemeente over de nieuwbouw Vuurvogel, worden parkeervoorzieningen besproken. Voor elk stukje groen om de school wordt bekeken of dit praktisch is. Tot onze verbazing wordt door een lid van de groep (die volgens zijn zeggen ca 60 winkeliers vertegenwoordigt) met nadruk het Kroonwijkplantsoen nabij het winkelcentrum als parkeerruimte voor ouders aangewezen. Het bestuur houdt deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten.

NIEUWSBRIEF JAAR 2016

Januari: 18 januari overleg met van de Gemeente de heer P. Rutten en wethouder mw. E. de Swart en bestuursleden van Kroonwijk BV n.a.v. enquête veiligheid Anjerstraat. De situatie in de Anjerstraat en de reacties op de enquête werden besproken en hoe wij hier het beste mee om kunnen gaan. Aan de verkeerssituatie kan de Gemeente niets veranderen, er is een verkeersmeeting uitgevoerd en er komen te weinig auto’s door de Anjerstraat om hier actie op te ondernemen. De Gemeente heeft een brief opgesteld waarin de bewoners worden gewezen op de gevaarlijke situatie als kinderen op straat spelen.

De wethouder had toen een belangrijke mededeling: Er wordt een school op Toermalijn gebied gebouwd(Zie mededeling hieronder bij april). Wij hebben de wethouder gewezen op het raadsbesluit waarin staat beschreven dat maximaal 75% bebouwd mag worden. Ook heeft het bestuur de wethouder geattendeerd op de overlast die de wijkbewoners in het verleden hebben ervaren, vooral de parkeerproblemen. Kortom: er zal bezwaar gemaakt worden door de buurt. De reactie van de wethouder: “Maatschappelijk belang gaat voor”. Mocht er onverhoopt een school worden gebouwd dan hebben wij de wethouder dringend verzocht om in dat gebouw een gemeenschappelijke ruimte te plannen waar de wijk gebruik van kan maken. De wethouder gaat er van uit dat er een gemeenschappelijke ruimte in de school komt.

Presentatie Schoolstraat commissie Grondzaken Bestuursleden waren aanwezig. Het blijkt dat de plannen anders zijn dan eerder werd afgesproken in de werkgroep; het gebied is uitgebreid van de Kloosterstraat naar de Groesbeekseweg. In vorige plannen betrof dit de parkeerhavens ter hoogte va de Chrysanthstraat tot aan de Kroonsingel.

Februari: 29 februari overleg met van de Gemeente mw. A van Eijken i.v.m. subsidie 2014 en in de toekomst. De WA-verzekering kunnen wij tot en met oktober 2015 opvoeren. Vanaf november 2015 zijn wij – kosteloos – via de vrijwilligersverzekering van de Gemeente Heumen verzekerd.
Voor een nieuwe website kent de Gemeente een subsidie toe gelijk aan het bedrag dat de Gemeente aan de Molenwijk heeft uitgekeerd.

Maart: Rondgang door de Kroonwijk met P. Rutten( van de Gemeente) en een bestuurslid om de staat van de voetpaden te controleren. Er werd geconstateerd dat alle stoepen sterk verouderd zijn. Er is later doorgegeven aan de heer Rutten dat er op de hoek van de Schoolstraat nog geen verlaging voor rolstoelgebruikers is aangebracht.
Mailbericht van het bestuur aan de heer Rutten n.a.v. boom die stoep bij Gladiolenstraat 44 en ook de riolering vernielt. Deze zal dit doorgeven aan de betreffende afdeling (van Mw. M. Bosch).

April: In de Gelderlander staat een artikel over de huidige Bredeschool. Het blijkt dat de Rekenkamer van de Gemeente tot de conclusie is gekomen dat de school financieel niet aan de verwachtingen voldoet. Waarschijnlijk is het idee om een tweede Bredeschool op het Toermalijn gebied te bouwen hier mee van de baan. Wij blijven de Gemeente hierin volgen

Buurtbijeenkomst 2 april. Het was erg gezellig: We hebben zeer enthousiaste reacties ontvangen

Algemene Ledenvergadering 15 april 2016. Verkiezing bestuursleden: Leentje Martens stelt zich niet meer verkiesbaar. Leentje heeft grote inzet geleverd als bestuurslid, het bestuur respecteert haar beslissing en dankt haar voor haar tomeloze inzet. Het bestuur vraagt instemming aan haar leden voor de nieuwe kandidaat Ellen Engels. Zij wordt met algemene stemming gekozen.

JOSH (Jongeren op straat Heumen) Op dit moment is het rustig. De overleggen met Josh zijn goed geweest de laatste jaren.

Trottoirs. Een aantal stoepen is inmiddels verbeterd. In april is er een bedrijf geweest die de stoepen heeft gecontroleerd naar aanleiding van de rondgang door de wijk met. P. Rutten van de Gemeente Heumen. Er zijn veel kapotte tegels, veel bestrating is slecht en veel tegels zijn poreus. P. Rutten heeft dit erkend maar er is geen geld voor vernieuwing. Herstel wordt wel gedaan, maar duurt jaren en gebeurt stukje bij beetje. Wel kan de “bel en herstellijn” gebeld worden (tel: 14 024 of e-mail belherstel@heumen.nl) voor een bepaald stuk dat echt aandacht behoeft. Zij repareren dan dat stuk. Dat is veel goedkoper

Mei-juni juli: Subsidieaanvraag website; bestuursleden zijn op gesprek geweest bij de Gemeente: Mw. A. van Eijken. Zij vindt de offerte van de leverancier van de Website van de Molenwijk erg hoog. Er is afgesproken dat de Kroonwijk BV bij andere bedrijven in deze regio offertes aanvraagt en zal na de zomervakantie een nieuw voorstel doen aan de Gemeente.

E-mail aan mw. Bos i.v.m. boom bij Gladiolenstraat 44. Er is nog geen actie ondernomen door de Gemeente. Het bestuur zal de Gemeente weer benaderen omdat de boom echt hinder veroorzaakt. (Redactie: boom is inmiddels gekapt)

September: Brief aan de Gemeente: Maatregelen tegen hondenpoepoverlast met onder andere de volgende tekst: Al lange tijd wordt het Kroonwijkplantsoen in de Kroonwijk gebruikt als een groot hondentoilet. Dit los van het speciaal daarvoor aangewezen hondentoilet aan de rand van het plantsoen nabij de Schoolstraat. Wij vragen u deze taak te vergemakkelijken door op twee plaatsen in het plantsoen poepzakdispensers en een extra hondenpoepafvalbak te plaatsen. Daardoor kunnen mensen eenvoudig op hun burgerplicht in deze worden gewezen en zullen mensen ook eerder spontaan de rommel van hun hond opruimen. Brief aan de Gemeente: Inrichting Schoolstraat na afronding herinrichting. Met onder andere deze opmerkingen:1. Verzoek direct naast de ingang van de parkeergarage drie of vier bomen te plaatsen. 2, Verzoek vervanging van rotsblokken door bomen of (hoge) struiken. 3. Verzoek herplaatsing van het lage hekwerk tussen de bloembakken aan de Schoolstraat.

Oktober. JOSH overleg. Er is geconstateerd dat door gezamenlijke inzet de grote jeugdoverlast is teruggedrongen. Mocht het onverhoopt nodig blijken dan zullen we weer contact opnemen.

November. De Gemeente wordt per e-mail geattendeerd op de hoogte van verkeersborden die bij de verbouwing van de Schoolstraat op de Groesbeekseweg waren geplaatst. Deze stonden te laag en voorbijgangers stootten hun hoofd hieraan. De Gemeente heeft de borden hoger geplaatst.

Hoek Groesbeekseweg/Randwijksingel stond ook een omleidingsbord voor de verbouwing van het kruispunt Schoolstraat-Groesbeekseweg. Nadat het kruispunt gereed was, heeft de Gemeente wel het bord maar niet de paal weggehaald. In het donker is dit erg gevaarlijk; Dit is gemeld bij de Gemeente en de paal is weggehaald.

Chrysanthstraat: Tegenover huisnummer 17 bij de garage is de stoep nog steeds niet verlaagd (voor rollater- en rolstoelgebruikers erg gevaarlijk). Dit wordt in de brief naar de Gemeente gemeld.

De Driestroom (Steenhuys) is verkocht aan de Gemeente er vindt een overleg plaats over waar Kroonwijk BV en de andere gebruikers in de toekomst terecht kunnen.

December: Op 7 december vindt een overleg plaats tussen het bestuur en wethouder mw. E de Swart. Wij hebben aan de wethouder kenbaar gemaakt dat de communicatie vanuit de Gemeente niet altijd goed loopt en ook dat wij geluiden horen dat Kroonwijk BV als zeer lastig wordt ervaren door de Gemeente. Alle door ons aangedragen ideeën voor onze wijk, worden meestal negatief beoordeeld. Wij hebben het uitgangspunt duidelijk gemaakt van Kroonwijk BV: de Kroonwijk beschermen tegen verloedering en verstening om te voorkomen dat de wijk moet lijden onder de vaak niet reële wensen van de ondernemers van het Winkel Centrum.

– Wij hebben onze zorg kenbaar gemaakt over de integratie van De Nieuwe Nederlanders in de Kroonwijk. Er wordt veel gedaan door vrijwilligers maar in de praktijk blijkt dat deze gezinnen zich afzonderen. Wij hebben de wethouder dringend verzocht hier meer aandacht aan te besteden.

  • Ontmoetingsruimte in de wijk valt weg met de verkoop van het Steenhuys. De wethouder noemt de volgende optie: ruimte in Maldensteijn of Malderburcht en de Horst heeft een wijkkamer. Deze locaties zijn te duur voor onze bijeenkomsten. Waarschijnlijk kunnen wij in 2017 nog gebruik maken van de ruimte bij het Steenhuys.
  • De volgende door ons aangedragen bespreekpunten worden doorgezet naar “fysieke leefomgeving” van de Gemeente: Hondenpoep/De nieuwe inrichting van de Schoolstraat schept veel verwarring/Borden voetpad zijn verdwenen bij het plantsoen. Fietspad door plantsoen is niet gewenst.
  • Vanuit de wethouder komen de volgende opmerkingen:
  • De wethouder wil graag weten of er eenzaamheid in onze wijk voorkomt. Als er signalen zijn, zullen wij dit doorgeven aan mw. A. van Eijken.
  • Speeltuintjes in de wijk: voor de kinderen is weinig speelgelegenheid. Er zijn inderdaad nauwelijks speeltuintjes voor de kleintjes in de wijk. Onze vraag of daar budget voor is, omdat ons verzoek voor een paar simpele hekjes bij de Chrysanthstraat afgewezen is door mw S. Kastein omdat dat te duur was. Advies van de wethouder om de hekjes via een Vonkje aan te vragen.

BuurtWhatsApp: sinds half december is de BuurtWhatsApp in de lucht. Alle leden van Kroonwijk BV die in het bezit zijn van een smartphone en willen deelnemen, kunnen zich aanmelden bij kroonwijk.bv@gmail.com.

Opening Schoolstraat op 14 december. In de uitnodiging werd gemeld dat men opmerkingen over de inrichting van de nieuwe opzet van de Schoolstraat kenbaar kon maken. Wethouder Van den Berg hield een uitgebreide openingsspeech en vervolgens kon men opmerkingen ter plekke maken of op een formulier noteren. Aanwezigen maakten opmerkingen, soms door een persoon meer dan vijf opmerkingen. Als Kroonwijk BV mocht onze voorzitter maar één opmerking maken van de wethouder. Bij navraag bleek dat als de aanwezigen iets op het formulier schreven er met deze opmerkingen hoogstwaarschijnlijk niets gedaan werd. Conclusie: De wethouder wil alleen maar complimenten en zijn oren staan duidelijk niet naar nuttige opmerkingen over veiligheid voor ouderen die moeilijk ter been zijn (soms invalide) en spelende kinderen in de Schoolstraat. Voor deze groep mensen is de kreet en de betekenis van “Shared Space” waarschijnlijk niet bekend. We vragen ons toch echt af hoe dicht een wethouder bij de burgers staat.
(Shared Space: letterlijk vertaald gedeelde ruimte). In het gebied voor de ingang van het winkelcentrum is een Shared Space, dit betekent dat auto’s, fietsers en voetgangers zelf bepalen wie voorrang heeft.

Leuk nieuws: In januari 2017 wordt een vernieuwde website; www.Kroonwijkbv.nl gepubliceerd.

Reserveer de datum: WIJKBORREL 2017 vindt plaats op: Zaterdag 8 april van 16.00-19.00 uur in het Steenhuys (uitnodiging volgt).