Kroonwijk Belangen Vereniging

Verslag Algemene Ledenvergadering 2019

Verslag: Algemene Ledenvergadering Kroonwijk BV d.d. 13 april 2019 in het Steenhuys
Aanwezig: 40 leden

Met kennisgeving afwezig: 8 leden
 

 1. Opening
  De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en legt uit dat er 2 bestuursleden door omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn. 
 1. Vaststellen verslag ALV 14 april 2018
  Naar aanleiding van het verslag/nieuwsbrief worden er vragen gesteld en deze worden beantwoord door de voorzitter. Het verslag wordt vastgesteld.
 1. Mededelingen 
 1. Samenstelling bestuur: het bestuur telt maximaal 7 leden.
  – een bestuurslid – Ellen Engels – heeft haar functie neergelegd.
  –     Verkiezing bestuursleden: Er is één plaats vacant.
  –     Kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris.,roonsingel 11, tot 10 april   2019 of per e-mail Kroonwijk.bv@gmail.com
  –     Op dit moment hebben zich nog geen kandidaten gemeld.
 1. Financiën:
  – Het woord is aan de kascontrolecommissie
  De heer Fred Duits en mevrouw Ria Kesseler. Zij hebben de gegevens
  gecontroleerd en in een schriftelijke verklaring stellen zij voor het bestuur decharge
  voor het gevoerde (financiële) beleid te verlenen. De vergadering gaat hiermee
  met algemene stemmen akkoord. De voorzitter dankt de kascontrolecommissie.
  –     De jaarrekening 2018 en de specificatie van kosten. De balans, verlies en
  winstrekening wordt toegelicht. Het bestuur is voorzichtig met geld uitgeven
  en we bouwen een reserve op, omdat wij niet weten naar welke locatie wij
  volgend jaar gaan, is eenieder er het mee eens dat een spaarcentje gunstig
  is voor Kroonwijk BV.
  De volgende locaties worden door de leden genoemd: De Horst, De Brede School,-     Begroting 2019 wordt toegelicht en is opgesteld op basis van de werkelijke kosten
  van 2018 Op basis van deze begroting heeft de Gemeenten €1000,- subsidie
  toegekend.
  –     Benoeming kascommissie 2019.
  De kascommissie 2019 bestaat uit Henk Kesseler en Fred Duits. 
 1. Vaststellen contributie jaar 2019.
  De contributie wordt vastgesteld € 10,00 per jaar, per adres.
 2. Stand van zaken m.b.t. tot vinger aan de pols plannen Gemeente
  – Nieuwbouw School, verkeersdrukte en behoud van groen.
  Goudappel Coffeng Adviesbureau, heeft in opdracht van de gemeente een
  rapport uitgebracht: Veilige schoolroutes toekomstige basisschool
  Malden
  . In dit rapport wordt een smal voetpad, dat langs de uitrit van de
  huizen loopt, fietspad (zeer gevaarlijk). Ook is het is niet duidelijk wat er van
  het groen in het Kroonwijkplantsoen over blijft. Advies is om het eerste
  gedeelte – nabij het Winkelcentrum- te wijzigen in parkeerterrein. Mogelijk
  wordt het groene gedeelte, in het midden van het plantsoen, speelplaats.
  De wethouders R. Waas en F. Eetgerink willen de Kroonwijk Belangen
  Vereniging niet als gesprekspartner erkennen in het project nieuwbouw school
  op het Toermalijngebied. Er wordt een participatiegroep opgericht door de
  Gemeente waar alleen de burger als individu kan deelnemen. De leden van
  deze participatiegroep komen uit alle windhoeken van Malden. Met andere woorden
  iemand die op Hoogenhof of aan de bosrand woont, kan beslissen over de toekomst
  van het Kroonwijkplantsoen. Tot onze grote verbazing wordt een vertegenwoordiger
  van de winkeliers van het winkelcentrum (die geen kinderen op school heeft en ook
  niet in de Kroonwijk woont) wel als gesprekspartner erkent door de betreffendeHet bestuur heeft de Rechtsbijstandsverzekering ingeschakeld, het is nog vroeg
  maar wij willen niet dat er besluiten worden genomen zonder dat de stem van
  de bewoners van de Kroonwijk is gehoord. In het verleden zijn er door de Gemeente
  besluiten genomen met onder andere niet parkeren op het Kroonwijkplantsoen.
  Fietsen door de wijk: Voor bewoners waar men voornemens is een voetpad te
  wijzigen in een fietspad voor de deur, wordt dit een zeer gevaarlijke situatie.
  De aanwezigen willen graag op de hoogte gehouden en zo nodig hun
  Rechtsbijstandsverzekering inschakelen, zij vragen of het bestuur hen steeds op
  de hoogte houdt van de ontwikkelingen. Ook willen zij die hun e-mailadres opgeven
  de besluiten van de Gemeente in het verleden en de andere documenten over de
  nieuwbouw school ontvangen.
  Handhaven in de aangrenzende straten van de school: in de Chrysanthstraat,
  Anjerstraat en het eerste gedeelte van de Kroonwijk wordt het bord
  eenrichtingsverkeer regelmatig genegeerd. Daar wordt niet gehandhaafd.
 3. Stemmen/Benoemen nieuwe bestuursleden. Niet van toepassing

 

 1. Rondvraag
  Er wordt opgemerkt dat je het nieuws uit de Gemeente kunt volgen via De Gemeentekrant en de Website van de Gemeente onder Gemeente Heumen onder Bestuur-Gemeenteraad- gemeenteraad of commissies, kom je bij de agenda’s van de vergaderingen.
 1. Sluiting
  De voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.

 

 


Algemene Ledenvergadering Kroonwijk BV op 14 april 2018 in het Steenhuys.

Aanwezig: 35 leden.
Met kennisgeving afwezig: 5 leden

 1. Opening
  De voorzitter heet de aanwezigen welkom. 
 1. Vaststellen verslag ALV 21 april 2017
  Naar aanleiding van agendapunt 10. De aanwezigen merken op dat er door de gemeente nog steeds niets wordt ondernomen om de eigenaren van honden en katten te wijzen op de overlast die de poep van deze dieren veroorzaakt in het plantsoen, op de stoep en zelfs in de tuinen. De voorzitter erkent dit probleem en vertelt dat de overlast van hondenpoep steeds wordt aangekaart bij de Gemeente.
  Het verslag wordt vastgesteld
 1. Mededelingen
  Het artikel in de Gelderlander over een speeltuin in de Chrysanthstraat. Wij hebben bij de Gemeente navraag gedaan en het blijkt NEPnieuws. Een journalist van de Gelderlander zag een foto van de kinderraad en de journalist heeft toen dit verhaal verzonnen.  
 1. Samenstelling bestuur: het bestuur telt maximaal 7 leden.
  – Twee bestuursleden leggen hun functie neer: Sjoerd Pijnappel
  en Henny Wagelmans. Het bestuur dankt hen voor hun inzet.
  –      Verkiezing bestuursleden: Er zijn drie plaatsen vacant.
  –      Kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris.
  Kroonsingel 11, tot 10 april 2018 of per e-mail Kroonwijk.bv@gmail.com

–      Op dit moment hebben zich drie kandidaten gemeld:
Rini Hol, Peter Harmsen en Greet Joling.

 1. Financiën.
  –    Het woord is aan de kascontrolecommissie de heren Fons Mols en Fred Duits. Zij hebben de gegevens gecontroleerd en in een schriftelijke verklaring stellen zij voor het bestuur decharge voor het gevoerde (financiële) beleid te verlenen. De vergadering gaat hiermee met algemene stemmen akkoord. De voorzitter dankt de kascontrolecommissie.

De jaarrekening en de specificatie van kosten.
     Henri Strootman (voorzitter) licht de balans en winst verliesrekening toe. De uitgaven en inkomsten zijn ongeveer gelijk aan elkaar en bedragen ca. €1000. De kosten zijn voornamelijk verzekeringskosten, administratiekosten, bankkosten en kosten voor de bijeenkomsten, zoals de ALV en de Wijkborrel.

–    Subsidie 2017: voor de organisatiekosten, activiteiten, administratie etc. is door de gemeente ook subsidie toegekend.
Begroting 2018 toelichting door de voorzitter.
De begroting 2018 wordt opgesteld als voorheen, op basis van de werkelijke kosten in 2017. Op basis van deze begroting heeft de Gemeenten €1000,- subsidie toegekend. De aanwezige leden stemmen in met deze begroting.

 • Benoeming kascommissie 2018
  –    De kascommissie 2018 bestaat uit Fred Duits en Ria Kesseler.
  –    De voorzitter meldt dat bij de eerste vergadering het nieuwe bestuur de taken worden verdeeld en een nieuwe penningmeester wordt benoemd. 
 1. Vaststellen contributie jaar 2018.
  De contributie wordt vastgesteld € 10,00 per jaar, per adres.
 2. Stand van zaken m.b.t. tot vinger aan de pols plannen Gemeente
  – Het nieuwe bestemmingsplan Gemeente Heumen.
  De gemeente had in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen dat groen ook voor parkeren in aanmerking kwam. Op aandringen van Kroonwijk BV is de tekst gewijzigd in: op groen Parkeren voor invaliden als er geen andere ruimte is in omgeving van de woning.
  –    Nieuwbouw School, verkeersdrukte en Fietspad door Kroonwijkplantsoen
  De voorzitter informeert de aanwezigen over de gebrekkige communicatie van de Gemeente. Omwonenden kregen, de avond voordat het bericht over deze school in de GP verscheen, het persbericht in de bus. In tegenstelling tot de afspraken met de Gemeente ontving Kroonwijk BV geen informatie over deze plannen. Eind december 2017 stuurde Vereniging de Belangenbehartiging Molenwijk de schetsen aan het bestuur. Begin maart heeft een bestuurslid de afdeling Communicatie van de Gemeente bezocht en gevraag naar deze plannen, hij kreeg de schetsen 10x.
  Vragen over verkeersdrukte in de wijk: Voor het bestuur is het ook koffiedik kijken op de schetsen  staan fietspaden, maar het is nog niet duidelijk of dit de definitieve plannen zijn. Het bestuur heeft n.a.v. deze bouwplannen een afspraak bij de burgemeester gemaakt in januari en volgens de burgemeester zijn het schetsen en kan er nog van alles aan gewijzigd worden.
  Kroonwijk BV zal voor de omwonenden een werkgroep oprichten en zo op de hoogte te blijven van alle stappen die de gemeente in deze zet. Er is een brief naar het College van B&W gestuurd met de vraag of zij ons steeds op de hoogte willen houden. In deze brief hebben wij gevraagd wie de MER (Milieueffectrapportage) uitvoert. Ook hebben wij gemeld dat met name de afbreuk van het groene karakter van de huidige situatie veel onvrede wekt bij de omwonenden.
  Werkgroep: Peter Harmsen en Gijs Koers zullen de werkgroep leiden. Omwonenden van de school ontvangen een brief en zij kunnen zich aanmelden voor deze werkgroep. Deze werkgroep is met name bedoeld om een vinger aan de pols te houden bij de infrastructuur/verkeersstroom van dit project.
  Een aanwezig lid stelt voor om via de Rechtsbijstandverzekering te informeren over wat de Gemeente wel en niet mag. Indien wij hier gebruik van maken en de Rechtsbijstandverzekering van de omwonenden hier ook aan koppelen, kunnen wij meer bereiken.
  Parkeeronderzoek: Er wordt weer een parkeeronderzoek uitgevoerd door Buiten-Ruimte B.V in opdracht van de Gemeente; Dat is ca. het 4e parkeeronderzoek sinds 2012.
 1. Stemmen/Benoemen nieuwe bestuursleden.
  De voorzitter stelt de nieuwe kandidaten voor en vraagt de aanwezigen te stemmen: Rini Hol, Peter Harmsen en Greet Joling worden met algemene stemmen benoemd als bestuurslid van Kroonwijk BV. 
 1. Rondvraag
  Hondenlosloopveldje
  : een bewoner die dicht bij het plantsoen woont, vraagt of hier al meer over bekend is. Een dame die hierbij betrokken is, vertelt dat dit hoogstwaarschijnlijk niet door gaat. Het was de bedoeling dat de dames zelf de omheining maakte en geheel verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het veldje.
  Inrit naar Winkelkcentrum via Kloosterstraat: een bewoner vraagt of hier al meer over bekend is. Kroonwijk BV heeft hier geen nieuws over ontvangen.
 1. Sluiting
  De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inzet, sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje.

Verslag Algemene Ledenvergadering 21 april 2017

Verslag: Algemene Ledenvergadering Kroonwijk BV d.d. 21 april 2017
Locatie: Het Steenhuys
Aanwezig: 30 leden
Afwezig: m.k.a. Ellen Engels plus 4 leden

1. Opening
De voorzitter cheet de aanwezigen van harte welkom en is blij met deze opkomst.

2. Vaststellen verslag ALV 15 april 2016
N.a.v. punt 3. Steenhuys wordt opgemerkt dat men zich voor de toekomst zorgen maakt over waar een bijeenkomst gehouden kan worden. De Maldense burgers nemen het initiatief voor een samenzijn en de Gemeente heeft geen betaalbare accommodatie in de aanbieding. De voorzitter deelt deze zorgen en meldt dat er in de nieuwbouw waarschijnlijk een gemeenschappelijke ruimte wordt gecreëerd van ca. 50 m2. Dit is voor onze wijkbijeenkomst te krap. Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet.
Verder geen opmerkingen: het verslag wordt vastgesteld.

3. Mededelingen
– de BuurtWhatsApp voor de leden van Kroonwijk Belangen Vereniging is in december per e-mail aangemeld bij de wijkagent en de Gemeente bij mw. Andreas. Om onverklaarbare redenen hebben zij niets met deze aanmelding gedaan. (wordt vervolgd)
Daarnaast is er in de Kroonwijk door iemand die geen lid meer is van de Kroonwijk BV ook een BuurtWhatsApp gestart.
–  de voorzitter meldt dat Kroonwijk BV op het moment 100 adressen (= ca 180 leden) telt.

4. Samenstelling bestuur: het bestuur telt maximaal 7 leden.
–  Verkiezing bestuursleden: Er is 1 plaats vacant.
–   Kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris
Kroonsingel 11, tot 17 april 2017 of per e-mail Kroonwijk.bv@gmail.com
Er hebben zich geen kandidaten aangemeld.

5. Financiën
–  Het woord is aan de kascontrolecommissie de heren Paul Koers en
Fons Mols. Zij hebben de gegevens gecontroleerd en in een schriftelijke verklaring stellen zij voor het bestuur decharge voor het gevoerde (financiële) beleid te verlenen. De vergadering gaat hiermee met algemene stemmen akkoord.
–  De jaarrekening en de specificatie van kosten.
Sjoerd Pijnappel (penningmeester) licht de balans en winst+verliesrekening toe. De uitgaven en inkomsten zijn ongeveer gelijk aan elkaar en bedragen ongeveer €1000. De kosten zijn voornamelijk verzekeringskosten, administratiekosten, bankkosten en kosten voor de bijeenkomsten, zoals de ALV en de Wijkborrel.
–  Website: voor het ontwikkelen van de nieuwe website is door de gemeente subsidie verleend.
–  Subsidie 2016: voor de organisatiekosten, administratie etc. is door de gemeente ook subsidie toegekend.
– Begroting 2017 toelichting door de penningmeester.
De begroting 2017 wordt opgesteld als voorheen, op basis van de werkelijke kosten in 2016. De aanwezige leden stemmen in met deze begroting.
– Benoeming kascommissie 2017
De kascommissie 2017 bestaat uit Fons Mols en Fred Duits.

6. Vaststellen contributie 2017: Met algemene stemmen wordt de contributie vastgesteld op € 10,– per jaar.

7. KOFFIEPAUZE ±  20 MINUTEN. Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

8 Stand van zaken m.b.t. tot vinger aan de pols plannen Gemeente
–  Het ontwerpbestemmingsplan Kern Malden. Het bestuur heeft op 7 april 2017 een brief met haar zienswijzen hierover aan het College van B&W gestuurd.
Het bestuur heeft in deze brief te kennen gegeven het niet eens te zijn met een aantal wijzigingen met name het wijzigen van de bestemming Groen.
Groen: In het bestemmingsplan dat nu van kracht is:
‘De op de plankaart voor “groen” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a plantsoenen, groenstroken, bosplantsoenen, (fiets)paden, uitritten, bermen en speelvoorzieningen;
Groen: Het ontwerpbestemmingsplan (voor de toekomst):
‘De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. plantsoenen, groenstroken, bosplantsoenen, (fiets)paden, uitritten, bermen en speelvoorzieningen, hondenuitlaatvoorzieningen en parkeervoorzieningen’.
Ook hebben wij vragen gesteld over toekomst van de Locatie van de voormalige Toermalijnschool en over Hart voor Malden en Kroonwijkplantsoen.
–  Hart voor Malden (Fietspad door Kroonwijkplantsoen?) De borden voetpad zijn verdwenen. De leden merken op dat als zijn nu over het voetpad lopen, zij van fietsers de opmerking krijgen “ga ergens anders lopen”. De aanwezigen vragen dringend om het voetpad te handhaven en zij willen geen fietspad door het plantsoen. Het wordt gevaarlijk voor ouderen en spelende kinderen en als je fietsers toelaat, verklaar je dit voetgangersgebied vogelvrij ook voor bromfietsen en scooters.
– Enkele leden merken op het zeer op prijs te stellen dat het bestuur de plannen van de gemeente op de voet volgt.
– Herinrichting Schoolstraat
De aanwezige leden zijn het er unaniem over eens dat de Schoolstraat erg gevaarlijk is geworden. Wie handhaaft er?
Er is een nieuwe wijkagent: Willy Jansen Bouwmeester.
–  JOSH (Jongeren op straat Heumen)
De overleggen vinden plaats op ons verzoek (als dit nodig is). De laatste tijd is er geen overlast van jongeren in de Kroonwijk.

9.  Stemmen/Benoemen nieuwe bestuursleden. Niet van toepassing

10. Rondvraag
–  Hondenpoep: Ondanks het speciale hondenpoepveldje wordt het Kroonwijkplantsoen als uitlaatplek voor honden gebruikt. De leden klagen over de hondeneigenaren die de poep van de hond niet opruimen. Handhaven zou hier op zijn plaats zijn
–  Kattenpoep: ook katteneigenaren laten hun dier buiten los lopen en deze katten poepen in tuinen bij de buren. Er werd een katteneigenaar op aangesproken waarop hij antwoordde: “ik heb buitenkatten”.
–  Speelruimte voor de kinderen in de wijk. Door de overlast van hondenpoep is het Kroonwijkplantsoen niet geschikt om daar kinderen te laten spelen. Jonge ouders missen ook een speeltuintje voor hun kinderen.
Op het veldje tussen de huizenblokken op de Chrysanthstraat wordt gevoetbald, omdat daar minder hondenpoep ligt. Er werd in het verleden een idee geopperd om een hekje voor het parkeerterrein te plaatsen zodat de bal niet tegen de auto’s aankwam. Wij zouden daar een Vonkje voor kunnen aanvragen bij de Gemeente. Bewoners hebben hier bezwaar tegen men vindt het niet prettig als kinderen daar spelen.
In de Kroonwijk zullen waarschijnlijk meer jonge gezinnen komen wonen. Het blijft belangrijk voor elk kind om buiten te spelen, daarom vragen wij de leden om mee te denken over waar meer speelgelegenheid voor de kleintjes in de wijk gerealiseerd kan worden.

11. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezige leden voor hun aandacht en inbreng en sluit de vergadering.