Kroonwijk Belangen Vereniging

Verslag Algemene Ledenvergadering 21 april 2017

Verslag: Algemene Ledenvergadering Kroonwijk BV d.d. 21 april 2017
Locatie: Het Steenhuys
Aanwezig: 30 leden
Afwezig: m.k.a. Ellen Engels plus 4 leden

1. Opening
De voorzitter cheet de aanwezigen van harte welkom en is blij met deze opkomst.

2. Vaststellen verslag ALV 15 april 2016
N.a.v. punt 3. Steenhuys wordt opgemerkt dat men zich voor de toekomst zorgen maakt over waar een bijeenkomst gehouden kan worden. De Maldense burgers nemen het initiatief voor een samenzijn en de Gemeente heeft geen betaalbare accommodatie in de aanbieding. De voorzitter deelt deze zorgen en meldt dat er in de nieuwbouw waarschijnlijk een gemeenschappelijke ruimte wordt gecreëerd van ca. 50 m2. Dit is voor onze wijkbijeenkomst te krap. Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet.
Verder geen opmerkingen: het verslag wordt vastgesteld.

3. Mededelingen
– de BuurtWhatsApp voor de leden van Kroonwijk Belangen Vereniging is in december per e-mail aangemeld bij de wijkagent en de Gemeente bij mw. Andreas. Om onverklaarbare redenen hebben zij niets met deze aanmelding gedaan. (wordt vervolgd)
Daarnaast is er in de Kroonwijk door iemand die geen lid meer is van de Kroonwijk BV ook een BuurtWhatsApp gestart.
–  de voorzitter meldt dat Kroonwijk BV op het moment 100 adressen (= ca 180 leden) telt.

4. Samenstelling bestuur: het bestuur telt maximaal 7 leden.
–  Verkiezing bestuursleden: Er is 1 plaats vacant.
–   Kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris
Kroonsingel 11, tot 17 april 2017 of per e-mail Kroonwijk.bv@gmail.com
Er hebben zich geen kandidaten aangemeld.

5. Financiën
–  Het woord is aan de kascontrolecommissie de heren Paul Koers en
Fons Mols. Zij hebben de gegevens gecontroleerd en in een schriftelijke verklaring stellen zij voor het bestuur decharge voor het gevoerde (financiële) beleid te verlenen. De vergadering gaat hiermee met algemene stemmen akkoord.
–  De jaarrekening en de specificatie van kosten.
Sjoerd Pijnappel (penningmeester) licht de balans en winst+verliesrekening toe. De uitgaven en inkomsten zijn ongeveer gelijk aan elkaar en bedragen ongeveer €1000. De kosten zijn voornamelijk verzekeringskosten, administratiekosten, bankkosten en kosten voor de bijeenkomsten, zoals de ALV en de Wijkborrel.
–  Website: voor het ontwikkelen van de nieuwe website is door de gemeente subsidie verleend.
–  Subsidie 2016: voor de organisatiekosten, administratie etc. is door de gemeente ook subsidie toegekend.
– Begroting 2017 toelichting door de penningmeester.
De begroting 2017 wordt opgesteld als voorheen, op basis van de werkelijke kosten in 2016. De aanwezige leden stemmen in met deze begroting.
– Benoeming kascommissie 2017
De kascommissie 2017 bestaat uit Fons Mols en Fred Duits.

6. Vaststellen contributie 2017: Met algemene stemmen wordt de contributie vastgesteld op € 10,– per jaar.

7. KOFFIEPAUZE ±  20 MINUTEN. Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

8 Stand van zaken m.b.t. tot vinger aan de pols plannen Gemeente
–  Het ontwerpbestemmingsplan Kern Malden. Het bestuur heeft op 7 april 2017 een brief met haar zienswijzen hierover aan het College van B&W gestuurd.
Het bestuur heeft in deze brief te kennen gegeven het niet eens te zijn met een aantal wijzigingen met name het wijzigen van de bestemming Groen.
Groen: In het bestemmingsplan dat nu van kracht is:
‘De op de plankaart voor “groen” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a plantsoenen, groenstroken, bosplantsoenen, (fiets)paden, uitritten, bermen en speelvoorzieningen;
Groen: Het ontwerpbestemmingsplan (voor de toekomst):
‘De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. plantsoenen, groenstroken, bosplantsoenen, (fiets)paden, uitritten, bermen en speelvoorzieningen, hondenuitlaatvoorzieningen en parkeervoorzieningen’.
Ook hebben wij vragen gesteld over toekomst van de Locatie van de voormalige Toermalijnschool en over Hart voor Malden en Kroonwijkplantsoen.
–  Hart voor Malden (Fietspad door Kroonwijkplantsoen?) De borden voetpad zijn verdwenen. De leden merken op dat als zijn nu over het voetpad lopen, zij van fietsers de opmerking krijgen “ga ergens anders lopen”. De aanwezigen vragen dringend om het voetpad te handhaven en zij willen geen fietspad door het plantsoen. Het wordt gevaarlijk voor ouderen en spelende kinderen en als je fietsers toelaat, verklaar je dit voetgangersgebied vogelvrij ook voor bromfietsen en scooters.
– Enkele leden merken op het zeer op prijs te stellen dat het bestuur de plannen van de gemeente op de voet volgt.
– Herinrichting Schoolstraat
De aanwezige leden zijn het er unaniem over eens dat de Schoolstraat erg gevaarlijk is geworden. Wie handhaaft er?
Er is een nieuwe wijkagent: Willy Jansen Bouwmeester.
–  JOSH (Jongeren op straat Heumen)
De overleggen vinden plaats op ons verzoek (als dit nodig is). De laatste tijd is er geen overlast van jongeren in de Kroonwijk.

9.  Stemmen/Benoemen nieuwe bestuursleden. Niet van toepassing

10. Rondvraag
–  Hondenpoep: Ondanks het speciale hondenpoepveldje wordt het Kroonwijkplantsoen als uitlaatplek voor honden gebruikt. De leden klagen over de hondeneigenaren die de poep van de hond niet opruimen. Handhaven zou hier op zijn plaats zijn
–  Kattenpoep: ook katteneigenaren laten hun dier buiten los lopen en deze katten poepen in tuinen bij de buren. Er werd een katteneigenaar op aangesproken waarop hij antwoordde: “ik heb buitenkatten”.
–  Speelruimte voor de kinderen in de wijk. Door de overlast van hondenpoep is het Kroonwijkplantsoen niet geschikt om daar kinderen te laten spelen. Jonge ouders missen ook een speeltuintje voor hun kinderen.
Op het veldje tussen de huizenblokken op de Chrysanthstraat wordt gevoetbald, omdat daar minder hondenpoep ligt. Er werd in het verleden een idee geopperd om een hekje voor het parkeerterrein te plaatsen zodat de bal niet tegen de auto’s aankwam. Wij zouden daar een Vonkje voor kunnen aanvragen bij de Gemeente. Bewoners hebben hier bezwaar tegen men vindt het niet prettig als kinderen daar spelen.
In de Kroonwijk zullen waarschijnlijk meer jonge gezinnen komen wonen. Het blijft belangrijk voor elk kind om buiten te spelen, daarom vragen wij de leden om mee te denken over waar meer speelgelegenheid voor de kleintjes in de wijk gerealiseerd kan worden.

11. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezige leden voor hun aandacht en inbreng en sluit de vergadering.

Algemene Ledenvergadering 15 april 2016

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Verslag:            Kroonwijk BV d.d. 15 april 2016
Locatie:            Het Steenhuys; Aanvang: 19.00 uur
Aanwezig:       46 leden
Afwezig:          M.k.a: Fanny van Lier  ook hebben zich 3 leden afgemeld. 

   1. Opening
    De voorzitter heet de aanwezige leden van harte welkom.
   2. Vaststellen verslag ALV 8 mei 2015 Er is 1 vraag over de kascommissie 2015 eigenlijk zou die 2016 moeten worden genoemd omdat zij in 2016 de boeken controleert van 2015. Verder zijn er geen opmerkingen en het verslag wordt daarmee vastgesteld.
   3. Mededelingen Er is grote kans dat de nieuwe Brede School niet doorgaat omdat de betrokken partijen geen overeenstemming hebben kunnen bereiken. De toekomst van het Steenhuys, waar we nu zijn, is ook onzeker. De gemeente heeft een bod gedaan voor de aankoop van het pand, om het te gebruiken voor statushouders maar dat is door de eigenaar afgewezen.
   4. Samenstelling bestuur: het bestuur telt maximaal 7 leden      Kandidaten hebben zich schriftelijk kunnen aanmelden bij de secretaris Kroonsingel 11 of per e-mail Kroonwijk.bv@gmail.com, daar zijn reacties op gekomen. Leentje Martens stelt zich niet meer verkiesbaar. Ze vindt het jammer en het voelt dubbel, maar ze heeft het te druk met andere dingen.   Er hebben zich verder geen andere kandidaten gemeld.
    Ellen Engels heeft zich kandidaat gesteld als algemeen bestuurslid, zij draait al 11 maanden als aspirant bestuurslid mee.
    Verkiezing bestuursleden: Er zijn 2 plaatsen vacant. 
   5. Financiën
    De jaarrekening 2015 en de specificatie van kosten. Het woord is aan de kascontrolecommissie, de heren Paul Koers en Rini Hol. Zij hebben de gegevens gecontroleerd en in een schriftelijke verklaring stellen zij voor het bestuur decharge voor het gevoerde (financiële) beleid te verlenen. De vergadering gaat hiermee met algemene stemmen akkoord. Sjoerd Pijnappel (penningmeester) licht de balans en winst+verliesrekening toe. De uitgaven en inkomsten zijn ongeveer gelijk aan elkaar en bedragen ongeveer €1000. De kosten zijn voornamelijk verzekeringskosten, administratiekosten, bankkosten en kosten voor de bijeenkomsten, zoals de ALV en de Wijkborrel. Sinds november 2015 is de WA verzekering ondergebracht bij de collectieve vrijwilligersverzekering van de Gemeente Heumen, dat scheelt in de kosten.
    Het is niet zeker dat de buurtborrel volgend jaar weer in het Steenhuys gehouden kan worden. In het Steenhuys is het financieel gezien goed mogelijk, maar een andere locatie huren zoals Maldensteijn is financieel niet haalbaar, dan bedragen de kosten al gauw € 3000. Er worden door diverse leden locaties voorgesteld, zoals de bibliotheek of een leeg winkelpand.
   6. Benoeming kascommissie 2017
    Er meldt zich een persoon aan: Fons Mols, verder geen kandidaten. Paul Koers geeft aan het nog een jaar te willen doen. De kascommissie 2017 bestaat dus uit Fons Mols en Paul Koers. De vergadering stemt hier mee in.
   7. Vaststellen contributie jaar 2016. Met algemene stemmen wordt de contributie vastgesteld op € 10,-. 
   8. Koffiepauze: de koffiepauze wordt verplaatst naar afloop van de vergadering.
   9. Stand van zaken m.b.t. tot vinger aan de pols plannen Gemeente
    Hart voor Malden. De voorzitter geeft aan dat dit feitelijk een rampenplan is. Enerzijds is er van alles in het leven geroepen en vallen allerlei activiteiten opeens onder het Hart voor Malden. Maar anderzijds lijkt het dood te bloeden en horen we er nog maar weinig van.
    De Schoolstraat wordt een fietsstraat, hetgeen betekent dat fietsers altijd voorrang hebben. Auto’s worden wel toegestaan. Er zijn een paar extra parkeerplaatsen bij gekomen. Busjes kunnen parkeren aan de kant van de winkels. Bijna alle bomen, op 2 na, zijn gekapt.
    Er wordt de vraag gesteld: Wie bedenkt deze plannen? De voorzitter licht toe dat er door een extern bureau een plan met 3 opties wordt bedacht. De meeste plannen worden afgeschoten tot er 1 plan over blijft. Maar het komt net zo goed voor dat de gemeente, zonder verder overleg, toch voor een andere optie kiest zoals gebeurd is bij de herinrichting van de Schoolstraat.  Er wordt de vraag gesteld: komt Henk van de Berg in dit verhaal voor? De voorzitter beantwoordt de vraag met “Ja van het begin tot het einde”. Hij heeft het tot een kunst verheven om niet de waarheid te vertellen, zonder overleg worden plannen aangepast en daar heb je dan als burger 3 avonden tijd aan besteed, nou dan voel je je behoorlijk bedonderd.
    Er wordt nog een vraag gesteld: kunnen we een klacht indienen bij de gemeente? Dat heeft geen zin omdat de plannen binnen het bestemmingsplan vallen, dus kan de gemeente gewoon haar gang gaan. Iemand merkt nog op dat binnenkort gestart wordt met de reorganisatie van de Schoolstraat.
    JOSH (Jongeren op straat Heumen) Op dit moment is het rustig. De overleggen met Josh zijn goed geweest de laatste jaren. Dat hebben Gijs, Leentje, en Fanny altijd gedaan, maar Leentje zal dat nu niet meer doen.
   10. Stemmen/benoemen nieuwe bestuursleden
    Met algemene stemmen wordt Ellen Engels als nieuw bestuurslid gekozen.
   11. Rondvraag
    Website.
    De website dient vernieuwd te worden en we zoeken een nieuwe beheerder daarvoor. We willen graag een lokale partner hiervoor. Een lid merkt op dat hij wellicht een goede kandidaat weet.
    Staat van de stoepen in de wijk: Een aantal stoepen is inmiddels verbeterd. En afgelopen week is er een bedrijf geweest die de stoepen gecontroleerd heeft. Leentje is samen met Peter Rutten van de Gemeente Heumen door de wijk gelopen. Er zijn veel kapotte tegels, veel bestrating is slecht en veel tegels zijn poreus. Peter heeft dit erkend maar er is geen geld voor vernieuwing. Herstel wordt wel gedaan, maar duurt jaren en gebeurt stukje bij beetje.
    Wel kan de “bel en herstellijn” gebeld worden voor een bepaald stuk dat echt aandacht behoeft. Zij komen dan voor dat stuk. Dat is veel goedkoper.
    Action. Een lid draagt aan dat de Action over enkele weken begint met de verbouwing. De voorzitter meent dat dit nog niet definitief is. Er hangen aankondigingen, maar deze zijn niet van de Action. Leden maken zich zorgen over extra drukte, tekort aan parkeerplaatsen, extra laden en lossen die de Action wellicht met zich meebrengt. Plan inzake parkeerplaatsen. Het huidige plan is tolerabel en het lijkt niet voor de hand te liggen dat er na deze renovatie opnieuw een wijziging aangebracht wordt in het huidige plan.
    Een lid geeft de tip dat het loont om elk jaar een andere energieleverancier te zoeken omdat dit een leuke besparing oplevert vanwege een soort van introductiekorting van ongeveer 150 euro per jaar.
   12. Sluiting.  De voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun inbreng en voor de financiële bijdrage van de Plus Sponsoractie, deze staat voor ons op 80 euro, dat wil zeggen dat er voor 8000 euro aan boodschappen door onze wijk is gekocht tijdens de actieperiode. De vergadering wordt gesloten. Het was een nuttige en gezellige bijeenkomst en het bestuur is blij om van de leden te horen wat er in de wijk leeft. Als er in de loop van het jaar vragen of opmerkingen zijn, kunt u altijd contact opnemen met een bestuurslid of een mail sturen