Kroonwijk Belangen Vereniging

Algemene Ledenvergadering 15 april 2016

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Verslag:            Kroonwijk BV d.d. 15 april 2016
Locatie:            Het Steenhuys; Aanvang: 19.00 uur
Aanwezig:       46 leden
Afwezig:          M.k.a: Fanny van Lier  ook hebben zich 3 leden afgemeld. 

   1. Opening
    De voorzitter heet de aanwezige leden van harte welkom.
   2. Vaststellen verslag ALV 8 mei 2015 Er is 1 vraag over de kascommissie 2015 eigenlijk zou die 2016 moeten worden genoemd omdat zij in 2016 de boeken controleert van 2015. Verder zijn er geen opmerkingen en het verslag wordt daarmee vastgesteld.
   3. Mededelingen Er is grote kans dat de nieuwe Brede School niet doorgaat omdat de betrokken partijen geen overeenstemming hebben kunnen bereiken. De toekomst van het Steenhuys, waar we nu zijn, is ook onzeker. De gemeente heeft een bod gedaan voor de aankoop van het pand, om het te gebruiken voor statushouders maar dat is door de eigenaar afgewezen.
   4. Samenstelling bestuur: het bestuur telt maximaal 7 leden      Kandidaten hebben zich schriftelijk kunnen aanmelden bij de secretaris Kroonsingel 11 of per e-mail Kroonwijk.bv@gmail.com, daar zijn reacties op gekomen. Leentje Martens stelt zich niet meer verkiesbaar. Ze vindt het jammer en het voelt dubbel, maar ze heeft het te druk met andere dingen.   Er hebben zich verder geen andere kandidaten gemeld.
    Ellen Engels heeft zich kandidaat gesteld als algemeen bestuurslid, zij draait al 11 maanden als aspirant bestuurslid mee.
    Verkiezing bestuursleden: Er zijn 2 plaatsen vacant. 
   5. Financiën
    De jaarrekening 2015 en de specificatie van kosten. Het woord is aan de kascontrolecommissie, de heren Paul Koers en Rini Hol. Zij hebben de gegevens gecontroleerd en in een schriftelijke verklaring stellen zij voor het bestuur decharge voor het gevoerde (financiële) beleid te verlenen. De vergadering gaat hiermee met algemene stemmen akkoord. Sjoerd Pijnappel (penningmeester) licht de balans en winst+verliesrekening toe. De uitgaven en inkomsten zijn ongeveer gelijk aan elkaar en bedragen ongeveer €1000. De kosten zijn voornamelijk verzekeringskosten, administratiekosten, bankkosten en kosten voor de bijeenkomsten, zoals de ALV en de Wijkborrel. Sinds november 2015 is de WA verzekering ondergebracht bij de collectieve vrijwilligersverzekering van de Gemeente Heumen, dat scheelt in de kosten.
    Het is niet zeker dat de buurtborrel volgend jaar weer in het Steenhuys gehouden kan worden. In het Steenhuys is het financieel gezien goed mogelijk, maar een andere locatie huren zoals Maldensteijn is financieel niet haalbaar, dan bedragen de kosten al gauw € 3000. Er worden door diverse leden locaties voorgesteld, zoals de bibliotheek of een leeg winkelpand.
   6. Benoeming kascommissie 2017
    Er meldt zich een persoon aan: Fons Mols, verder geen kandidaten. Paul Koers geeft aan het nog een jaar te willen doen. De kascommissie 2017 bestaat dus uit Fons Mols en Paul Koers. De vergadering stemt hier mee in.
   7. Vaststellen contributie jaar 2016. Met algemene stemmen wordt de contributie vastgesteld op € 10,-. 
   8. Koffiepauze: de koffiepauze wordt verplaatst naar afloop van de vergadering.
   9. Stand van zaken m.b.t. tot vinger aan de pols plannen Gemeente
    Hart voor Malden. De voorzitter geeft aan dat dit feitelijk een rampenplan is. Enerzijds is er van alles in het leven geroepen en vallen allerlei activiteiten opeens onder het Hart voor Malden. Maar anderzijds lijkt het dood te bloeden en horen we er nog maar weinig van.
    De Schoolstraat wordt een fietsstraat, hetgeen betekent dat fietsers altijd voorrang hebben. Auto’s worden wel toegestaan. Er zijn een paar extra parkeerplaatsen bij gekomen. Busjes kunnen parkeren aan de kant van de winkels. Bijna alle bomen, op 2 na, zijn gekapt.
    Er wordt de vraag gesteld: Wie bedenkt deze plannen? De voorzitter licht toe dat er door een extern bureau een plan met 3 opties wordt bedacht. De meeste plannen worden afgeschoten tot er 1 plan over blijft. Maar het komt net zo goed voor dat de gemeente, zonder verder overleg, toch voor een andere optie kiest zoals gebeurd is bij de herinrichting van de Schoolstraat.  Er wordt de vraag gesteld: komt Henk van de Berg in dit verhaal voor? De voorzitter beantwoordt de vraag met “Ja van het begin tot het einde”. Hij heeft het tot een kunst verheven om niet de waarheid te vertellen, zonder overleg worden plannen aangepast en daar heb je dan als burger 3 avonden tijd aan besteed, nou dan voel je je behoorlijk bedonderd.
    Er wordt nog een vraag gesteld: kunnen we een klacht indienen bij de gemeente? Dat heeft geen zin omdat de plannen binnen het bestemmingsplan vallen, dus kan de gemeente gewoon haar gang gaan. Iemand merkt nog op dat binnenkort gestart wordt met de reorganisatie van de Schoolstraat.
    JOSH (Jongeren op straat Heumen) Op dit moment is het rustig. De overleggen met Josh zijn goed geweest de laatste jaren. Dat hebben Gijs, Leentje, en Fanny altijd gedaan, maar Leentje zal dat nu niet meer doen.
   10. Stemmen/benoemen nieuwe bestuursleden
    Met algemene stemmen wordt Ellen Engels als nieuw bestuurslid gekozen.
   11. Rondvraag
    Website.
    De website dient vernieuwd te worden en we zoeken een nieuwe beheerder daarvoor. We willen graag een lokale partner hiervoor. Een lid merkt op dat hij wellicht een goede kandidaat weet.
    Staat van de stoepen in de wijk: Een aantal stoepen is inmiddels verbeterd. En afgelopen week is er een bedrijf geweest die de stoepen gecontroleerd heeft. Leentje is samen met Peter Rutten van de Gemeente Heumen door de wijk gelopen. Er zijn veel kapotte tegels, veel bestrating is slecht en veel tegels zijn poreus. Peter heeft dit erkend maar er is geen geld voor vernieuwing. Herstel wordt wel gedaan, maar duurt jaren en gebeurt stukje bij beetje.
    Wel kan de “bel en herstellijn” gebeld worden voor een bepaald stuk dat echt aandacht behoeft. Zij komen dan voor dat stuk. Dat is veel goedkoper.
    Action. Een lid draagt aan dat de Action over enkele weken begint met de verbouwing. De voorzitter meent dat dit nog niet definitief is. Er hangen aankondigingen, maar deze zijn niet van de Action. Leden maken zich zorgen over extra drukte, tekort aan parkeerplaatsen, extra laden en lossen die de Action wellicht met zich meebrengt. Plan inzake parkeerplaatsen. Het huidige plan is tolerabel en het lijkt niet voor de hand te liggen dat er na deze renovatie opnieuw een wijziging aangebracht wordt in het huidige plan.
    Een lid geeft de tip dat het loont om elk jaar een andere energieleverancier te zoeken omdat dit een leuke besparing oplevert vanwege een soort van introductiekorting van ongeveer 150 euro per jaar.
   12. Sluiting.  De voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun inbreng en voor de financiële bijdrage van de Plus Sponsoractie, deze staat voor ons op 80 euro, dat wil zeggen dat er voor 8000 euro aan boodschappen door onze wijk is gekocht tijdens de actieperiode. De vergadering wordt gesloten. Het was een nuttige en gezellige bijeenkomst en het bestuur is blij om van de leden te horen wat er in de wijk leeft. Als er in de loop van het jaar vragen of opmerkingen zijn, kunt u altijd contact opnemen met een bestuurslid of een mail sturen