Kroonwijk Belangen Vereniging

NIEUWSBRIEF JAAR 2016

Januari: 18 januari overleg met van de Gemeente de heer P. Rutten en wethouder mw. E. de Swart en bestuursleden van Kroonwijk BV n.a.v. enquête veiligheid Anjerstraat. De situatie in de Anjerstraat en de reacties op de enquête werden besproken en hoe wij hier het beste mee om kunnen gaan. Aan de verkeerssituatie kan de Gemeente niets veranderen, er is een verkeersmeeting uitgevoerd en er komen te weinig auto’s door de Anjerstraat om hier actie op te ondernemen. De Gemeente heeft een brief opgesteld waarin de bewoners worden gewezen op de gevaarlijke situatie als kinderen op straat spelen.

De wethouder had toen een belangrijke mededeling: Er wordt een school op Toermalijn gebied gebouwd(Zie mededeling hieronder bij april). Wij hebben de wethouder gewezen op het raadsbesluit waarin staat beschreven dat maximaal 75% bebouwd mag worden. Ook heeft het bestuur de wethouder geattendeerd op de overlast die de wijkbewoners in het verleden hebben ervaren, vooral de parkeerproblemen. Kortom: er zal bezwaar gemaakt worden door de buurt. De reactie van de wethouder: “Maatschappelijk belang gaat voor”. Mocht er onverhoopt een school worden gebouwd dan hebben wij de wethouder dringend verzocht om in dat gebouw een gemeenschappelijke ruimte te plannen waar de wijk gebruik van kan maken. De wethouder gaat er van uit dat er een gemeenschappelijke ruimte in de school komt.

Presentatie Schoolstraat commissie Grondzaken Bestuursleden waren aanwezig. Het blijkt dat de plannen anders zijn dan eerder werd afgesproken in de werkgroep; het gebied is uitgebreid van de Kloosterstraat naar de Groesbeekseweg. In vorige plannen betrof dit de parkeerhavens ter hoogte va de Chrysanthstraat tot aan de Kroonsingel.

Februari: 29 februari overleg met van de Gemeente mw. A van Eijken i.v.m. subsidie 2014 en in de toekomst. De WA-verzekering kunnen wij tot en met oktober 2015 opvoeren. Vanaf november 2015 zijn wij – kosteloos – via de vrijwilligersverzekering van de Gemeente Heumen verzekerd.
Voor een nieuwe website kent de Gemeente een subsidie toe gelijk aan het bedrag dat de Gemeente aan de Molenwijk heeft uitgekeerd.

Maart: Rondgang door de Kroonwijk met P. Rutten( van de Gemeente) en een bestuurslid om de staat van de voetpaden te controleren. Er werd geconstateerd dat alle stoepen sterk verouderd zijn. Er is later doorgegeven aan de heer Rutten dat er op de hoek van de Schoolstraat nog geen verlaging voor rolstoelgebruikers is aangebracht.
Mailbericht van het bestuur aan de heer Rutten n.a.v. boom die stoep bij Gladiolenstraat 44 en ook de riolering vernielt. Deze zal dit doorgeven aan de betreffende afdeling (van Mw. M. Bosch).

April: In de Gelderlander staat een artikel over de huidige Bredeschool. Het blijkt dat de Rekenkamer van de Gemeente tot de conclusie is gekomen dat de school financieel niet aan de verwachtingen voldoet. Waarschijnlijk is het idee om een tweede Bredeschool op het Toermalijn gebied te bouwen hier mee van de baan. Wij blijven de Gemeente hierin volgen

Buurtbijeenkomst 2 april. Het was erg gezellig: We hebben zeer enthousiaste reacties ontvangen

Algemene Ledenvergadering 15 april 2016. Verkiezing bestuursleden: Leentje Martens stelt zich niet meer verkiesbaar. Leentje heeft grote inzet geleverd als bestuurslid, het bestuur respecteert haar beslissing en dankt haar voor haar tomeloze inzet. Het bestuur vraagt instemming aan haar leden voor de nieuwe kandidaat Ellen Engels. Zij wordt met algemene stemming gekozen.

JOSH (Jongeren op straat Heumen) Op dit moment is het rustig. De overleggen met Josh zijn goed geweest de laatste jaren.

Trottoirs. Een aantal stoepen is inmiddels verbeterd. In april is er een bedrijf geweest die de stoepen heeft gecontroleerd naar aanleiding van de rondgang door de wijk met. P. Rutten van de Gemeente Heumen. Er zijn veel kapotte tegels, veel bestrating is slecht en veel tegels zijn poreus. P. Rutten heeft dit erkend maar er is geen geld voor vernieuwing. Herstel wordt wel gedaan, maar duurt jaren en gebeurt stukje bij beetje. Wel kan de “bel en herstellijn” gebeld worden (tel: 14 024 of e-mail belherstel@heumen.nl) voor een bepaald stuk dat echt aandacht behoeft. Zij repareren dan dat stuk. Dat is veel goedkoper

Mei-juni juli: Subsidieaanvraag website; bestuursleden zijn op gesprek geweest bij de Gemeente: Mw. A. van Eijken. Zij vindt de offerte van de leverancier van de Website van de Molenwijk erg hoog. Er is afgesproken dat de Kroonwijk BV bij andere bedrijven in deze regio offertes aanvraagt en zal na de zomervakantie een nieuw voorstel doen aan de Gemeente.

E-mail aan mw. Bos i.v.m. boom bij Gladiolenstraat 44. Er is nog geen actie ondernomen door de Gemeente. Het bestuur zal de Gemeente weer benaderen omdat de boom echt hinder veroorzaakt. (Redactie: boom is inmiddels gekapt)

September: Brief aan de Gemeente: Maatregelen tegen hondenpoepoverlast met onder andere de volgende tekst: Al lange tijd wordt het Kroonwijkplantsoen in de Kroonwijk gebruikt als een groot hondentoilet. Dit los van het speciaal daarvoor aangewezen hondentoilet aan de rand van het plantsoen nabij de Schoolstraat. Wij vragen u deze taak te vergemakkelijken door op twee plaatsen in het plantsoen poepzakdispensers en een extra hondenpoepafvalbak te plaatsen. Daardoor kunnen mensen eenvoudig op hun burgerplicht in deze worden gewezen en zullen mensen ook eerder spontaan de rommel van hun hond opruimen. Brief aan de Gemeente: Inrichting Schoolstraat na afronding herinrichting. Met onder andere deze opmerkingen:1. Verzoek direct naast de ingang van de parkeergarage drie of vier bomen te plaatsen. 2, Verzoek vervanging van rotsblokken door bomen of (hoge) struiken. 3. Verzoek herplaatsing van het lage hekwerk tussen de bloembakken aan de Schoolstraat.

Oktober. JOSH overleg. Er is geconstateerd dat door gezamenlijke inzet de grote jeugdoverlast is teruggedrongen. Mocht het onverhoopt nodig blijken dan zullen we weer contact opnemen.

November. De Gemeente wordt per e-mail geattendeerd op de hoogte van verkeersborden die bij de verbouwing van de Schoolstraat op de Groesbeekseweg waren geplaatst. Deze stonden te laag en voorbijgangers stootten hun hoofd hieraan. De Gemeente heeft de borden hoger geplaatst.

Hoek Groesbeekseweg/Randwijksingel stond ook een omleidingsbord voor de verbouwing van het kruispunt Schoolstraat-Groesbeekseweg. Nadat het kruispunt gereed was, heeft de Gemeente wel het bord maar niet de paal weggehaald. In het donker is dit erg gevaarlijk; Dit is gemeld bij de Gemeente en de paal is weggehaald.

Chrysanthstraat: Tegenover huisnummer 17 bij de garage is de stoep nog steeds niet verlaagd (voor rollater- en rolstoelgebruikers erg gevaarlijk). Dit wordt in de brief naar de Gemeente gemeld.

De Driestroom (Steenhuys) is verkocht aan de Gemeente er vindt een overleg plaats over waar Kroonwijk BV en de andere gebruikers in de toekomst terecht kunnen.

December: Op 7 december vindt een overleg plaats tussen het bestuur en wethouder mw. E de Swart. Wij hebben aan de wethouder kenbaar gemaakt dat de communicatie vanuit de Gemeente niet altijd goed loopt en ook dat wij geluiden horen dat Kroonwijk BV als zeer lastig wordt ervaren door de Gemeente. Alle door ons aangedragen ideeën voor onze wijk, worden meestal negatief beoordeeld. Wij hebben het uitgangspunt duidelijk gemaakt van Kroonwijk BV: de Kroonwijk beschermen tegen verloedering en verstening om te voorkomen dat de wijk moet lijden onder de vaak niet reële wensen van de ondernemers van het Winkel Centrum.

– Wij hebben onze zorg kenbaar gemaakt over de integratie van De Nieuwe Nederlanders in de Kroonwijk. Er wordt veel gedaan door vrijwilligers maar in de praktijk blijkt dat deze gezinnen zich afzonderen. Wij hebben de wethouder dringend verzocht hier meer aandacht aan te besteden.

  • Ontmoetingsruimte in de wijk valt weg met de verkoop van het Steenhuys. De wethouder noemt de volgende optie: ruimte in Maldensteijn of Malderburcht en de Horst heeft een wijkkamer. Deze locaties zijn te duur voor onze bijeenkomsten. Waarschijnlijk kunnen wij in 2017 nog gebruik maken van de ruimte bij het Steenhuys.
  • De volgende door ons aangedragen bespreekpunten worden doorgezet naar “fysieke leefomgeving” van de Gemeente: Hondenpoep/De nieuwe inrichting van de Schoolstraat schept veel verwarring/Borden voetpad zijn verdwenen bij het plantsoen. Fietspad door plantsoen is niet gewenst.
  • Vanuit de wethouder komen de volgende opmerkingen:
  • De wethouder wil graag weten of er eenzaamheid in onze wijk voorkomt. Als er signalen zijn, zullen wij dit doorgeven aan mw. A. van Eijken.
  • Speeltuintjes in de wijk: voor de kinderen is weinig speelgelegenheid. Er zijn inderdaad nauwelijks speeltuintjes voor de kleintjes in de wijk. Onze vraag of daar budget voor is, omdat ons verzoek voor een paar simpele hekjes bij de Chrysanthstraat afgewezen is door mw S. Kastein omdat dat te duur was. Advies van de wethouder om de hekjes via een Vonkje aan te vragen.

BuurtWhatsApp: sinds half december is de BuurtWhatsApp in de lucht. Alle leden van Kroonwijk BV die in het bezit zijn van een smartphone en willen deelnemen, kunnen zich aanmelden bij kroonwijk.bv@gmail.com.

Opening Schoolstraat op 14 december. In de uitnodiging werd gemeld dat men opmerkingen over de inrichting van de nieuwe opzet van de Schoolstraat kenbaar kon maken. Wethouder Van den Berg hield een uitgebreide openingsspeech en vervolgens kon men opmerkingen ter plekke maken of op een formulier noteren. Aanwezigen maakten opmerkingen, soms door een persoon meer dan vijf opmerkingen. Als Kroonwijk BV mocht onze voorzitter maar één opmerking maken van de wethouder. Bij navraag bleek dat als de aanwezigen iets op het formulier schreven er met deze opmerkingen hoogstwaarschijnlijk niets gedaan werd. Conclusie: De wethouder wil alleen maar complimenten en zijn oren staan duidelijk niet naar nuttige opmerkingen over veiligheid voor ouderen die moeilijk ter been zijn (soms invalide) en spelende kinderen in de Schoolstraat. Voor deze groep mensen is de kreet en de betekenis van “Shared Space” waarschijnlijk niet bekend. We vragen ons toch echt af hoe dicht een wethouder bij de burgers staat.
(Shared Space: letterlijk vertaald gedeelde ruimte). In het gebied voor de ingang van het winkelcentrum is een Shared Space, dit betekent dat auto’s, fietsers en voetgangers zelf bepalen wie voorrang heeft.

Leuk nieuws: In januari 2017 wordt een vernieuwde website; www.Kroonwijkbv.nl gepubliceerd.

Reserveer de datum: WIJKBORREL 2017 vindt plaats op: Zaterdag 8 april van 16.00-19.00 uur in het Steenhuys (uitnodiging volgt).