Kroonwijk Belangen Vereniging

Terugblik jaar 2019

Januari. De voorzitter heeft een gesprek gevoerd met de ambtenaar van de Gemeente over de plannen om parkeerplaatsen te realiseren rondom de school. Hij heeft de besluiten door de Gemeenteraad genomen o.a. in 2005 – niet parkeren in het Kroonwijkplantsoen- aan deze ambtenaar voorgelegd.

Februari: Nieuwbouw Vuurvogel: Het Advies over verkeer en parkeren nieuwe schoollocatie Vuurvogel uitgebracht door bureau Goudappel Coffeng. Tot onze grote verbazing wordt één gedeelte van het plantsoen van de Kroonwijk omgebouwd tot een parkeerterrein en het middelste gedeelte tot speelplaats. In het raadsbesluit van 25 januari 2018 gebiedsontwikkeling, werd bepaald dat omwonenden inspraak zouden hebben over de inrichting van het plantsoen, dat wordt overruled. De wethouders van de Gemeente weigeren met Kroonwijk BV te praten en zij stellen een groep samen waaraan iedereen ook buiten de Kroonwijk deel kan nemen. Daarnaast zijn er over parkeren in het verleden besluiten genomen, die nu niet na worden gekomen. Ook het amendement (dd. 26 november 2009) van bebouwing van 75% van de oude Toermalijnschool is zonder kennisgeving aan de burgers – door de Gemeente van tafel geschoven.
Het wordt tijd om de Rechtsbijstandsverzekering in te schakelen.
Maart : Wij informeren bij de Rechtsbijstandsverzekering en zij vertellen dat als er nog niets is vastgesteld door de Gemeente, wij alleen bij brief onze zienswijze naar de Gemeente kunnen sturen.
April: Algemene Ledenvergadering en buurtborrel voor alle wijkbewoners. Nieuwbouw school: Tijdens de vergadering stelt de voorzitter voor, dat ieder zijn Rechtsbijstandsverzekering benadert.
De vergadering was erg vruchtbaar en de buurtborrel wederom erg gezellig.
Juni. Achmea onze Rechtsbijstandsverzekering stuurt een brief naar het College van B&W. In deze brief worden al onze bezwaren gemeld.
Op 27 juni spreekt de voorzitter in bij de Raadsvergadering.
September. De Gemeente informeert Kroonwijk Belangen Vereniging wederom niet: De voorzitter wordt op de avond van 12 september rond 20.00 uur gebeld door een lid van de VVD, hij deelt mee dat er vanavond tijdens de vergadering van de commissie Fysieke en Sociale Leefomgeving -over een kwartier- het plan van de Nieuwbouw school en Kroonwijkpark wordt gepresenteerd. De voorzitter is er snel naar toe gegaan. Een ambtenaar van de Gemeente presenteert het plan en door de commissieleden wordt nauwelijks gereageerd op het plan.
De bestuursleden zullen onderzoeken of:
–    de mogelijkheid van planschade hier geldt.
–    het bestemmingsplan zo maar gewijzigd kan worden.
De presentatie voor alle burgers is op 30 september op het Gemeentehuis.
Bij de presentatie waren veel wijkbewoners aanwezig.
Oktober: de presentatie van Centrum Malden, dialoogbijeenkomst is op 2 oktober. Het Groene hart
van Malden.
Dit lijkt op een afleidingsmanoeuvre. Aan de oostkant in een woonwijk wil de Gemeente groen verstenen en aan de westzijde (aan de Rijksweg) wil men parkeerplaatsen omtoveren in groen?

De voorzitter heeft de tekening van het Kroonwijkplantsoen en de school op een groot formaat aangevraagd bij de Gemeente. Na diverse verzoeken, ontvangt hij de tekening. Bestuursleden bekijken de tekening en omdat niet alles duidelijk is, wordt een gesprek aangevraagd met de ambtenaar van de Gemeente, ook de landschapsarchitect zal bij dit gesprek aanwezig zijn.

Bespreekpunten van Kroonwijk B V op 27 november 2019 met
Ad Kneppers (Gemeente Heumen en Theo Reesink (landschapsarchitect)

 1. Kiss & Ride: De wethouder meldt in de krant dat er 50 parkeerplaatsen voor de ondernemers komen. Is hier sprake van dwaling? Hoezo: “Park met veel groen etc.” Dit na 5 kostbare parkeeronderzoeken met als uitkomst parkeerplaatsen meer dan voldoende voor het winkelcentrum??
  Parkeerplaatsen midden in een woonwijk: Wij willen hier zoveel mogelijk groen behouden. Verplicht voor personeel van de school 12 parkeerplaatsen dat lijkt ons voldoende in combinatie met een Kiss & Ride strook. Op dit moment is bekend dat 2 personeelsleden met de auto komen.

In verband met de overlast:
> Gezondheid:
Een auto (diesel/benzine) zorgt voor fijnstof, wat betekent dit met 50 auto’s?
Geluidsoverlast: motor auto. En uiteraard de winkelwagentjes zorgen voor een hoog aantal decibels.
>Toekomst traumahelikopter: landt nu op eerste gedeelte plantsoen.
> Planschade: Waarde woningen daalt, zijn er financiële middelen om dit te compenseren?

 1. Verplaatsen grond: Schoongrond verklaring i.v.m. Pfas. Het is bekend dat met de sloop van de Toermalijn er veel bouwafval etc. gedropt is op die plaats. Schoongrondverklaring is belangrijk, laat kinderen niet op vervuilde grond spelen.
 2. In plan staan verhogingen:
  Hoe hoog wordt de school werkelijk? 12,80+ (NAP)
  Hoe hoog wordt het pad voor de school 13,10+ (NAP)
  Langs de tuinen van bewoners wordt de grond opgehoogd (wallen van 1,50+) (NAP?). Als hier kinderen en volwassenen op staan, komt de privacy van de bewoners in het geding.
  In het plan werd gesproken over een kabelbaan, midden in een woonwijk? Leuk idee, maar zorgt voor veel kabaal.
 3. Verlichting in het park, is er al een plan?
 4. Zoals het park nu ontworpen is, wordt dit erg onoverzichtelijk met de verhogingen en het amfitheater. Dit is niet veilig voor kinderen en in het donker voor wandelaars.
  Paden zijn te smal. Er wonen oudere mensen in deze wijk, er kunnen geen rolstoelen, rollators en scootmobiels over een gedeelte van de paden. Voor mensen die slecht er been zijn, is een andere route vaak te lang.
  Het is belangrijk dat de inrichting hufterproof is
 5. Het lijkt dat in dit ontwerp geen rekening is gehouden met de huidige situatie, bewoners hebben een strook van de Gemeente in bruikleen.

Keus locatie: Kroonwijk BV vraagt zich af waarom er op een kleine lastig te bereiken oppervlakte midden in de woonwijk een school wordt gebouwd.
De Molenwijk wil deze school graag in hun wijk.
Aan de bosrand ligt een grote oppervlakte, die gemakkelijk te ontsluiten is op de Groesbeekseweg
.

 

Het overleg was prettig, al onze punten werden uitgebreid toegelicht. (Het verslag van de Gemeente staat hieronder)

 

 

Opmerkingen KBV Reactie Ad Kneppers, Gemeenteambtenaar/

Theo Reesink, landschapsarchitect

Bezwaar tegen gebruik van de K&R-zone als overloopparkeerplaats op piekmomenten t.b.v. het winkelcentrum.

Uit 5 parkeeronderzoeken is gebleken dat er voldoende parkeerruimte is voor het WC.

Vrees voor fijnstof en geluidsoverlast van auto’s en winkelwagentjes.

Volgens de bewoners komen er slechts 2 leerkrachten met de auto. 12 parkeerplaatsen voor de leerkrachten lijkt hen voldoende om ook in te zetten als K&R

De K&R-zone is in strijd met het bestemmingsplan. Daarom moet een planologische procedure worden gevolgd. In dat kader zal aandacht worden besteed aan de aspecten geluid en fijnstof.

Over de functie als overloop tijdens piektijden t.b.v. het winkelcentrum zal pas een definitief besluit worden genomen als duidelijk is dat dit financieel, technisch en praktisch uitvoerbaar en handhaafbaar is.

De in de nabijheid van het gezondheidscentrum gelegen landingsplaats voor de traumahelikopter verdwijnt met de herinrichting. Er zijn geen normen of regels die verplichten tot het beschikbaar hebben van landingsplaatsen voor traumaheli’s. Dit neemt niet weg dat bekeken zal worden of hier een noodzaak voor is, en zo ja, op welke wijze daarin kan worden voorzien.
Twijfels bij bereikbaarheid van de woningen aan de Kroonsingel voor de brandweer. De woningen aan de Kroonsingel blijven via de hoofdpaden in het park bereikbaar voor de brandweer. Dit zal nader worden uitgewerkt in het Definitief Ontwerp.
Er wordt gevreesd voor daling van de waarde van de woningen in de omgeving. Voor waardedaling van onroerend goed die het gevolg is van een planologisch besluit kan een beroep worden gedaan op de planschaderegeling in de Wet ruimtelijke ordening, na het onherroepelijk worden van het betreffende besluit.
Het is aannemelijk dat er op de plek waar de Toermalijn heeft gestaan veel verontreiniging in de vorm van asbest, glas en puin in de grond zit.

Lydia Termoshuizen zou hier meer van weten.

Uit het verrichte verkennende bodemonderzoek is niet van verontreiniging gebleken. Maar het gegeven signaal wordt serieus genomen en er zal worden bekeken of nader onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van het trekken van een proefsleuf, gewenst is.
Het hemelwater rondom de parkeergarage was in het verleden een probleem. Inmiddels is dit probleem verholpen, maar de bewoners zijn bang dat dit probleem terug kan komen. Bij de uitwerking van het Definitief Ontwerp zal de infiltratie van het hemelwater nader worden bekeken.
De hoogteaanduidingen in het Voorlopig Ontwerp zijn niet consequent. Dit zal worden aangepast.
Er zijn bedenkingen tegen de geprojecteerde heuvels vanuit een oogpunt van privacy. Het plan is het aanbrengen van dichte beplanting die inkijk voorkomt.
Er is sprake van onrust bij mensen die nu grond van de gemeente in gebruik hebben. Zij zijn bang dat zij deze grond moeten inleveren. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de in gebruik gegeven stroken grond in het Kroonwijkpark. Geconcludeerd is dat deze stroken niet nodig zijn voor de herinrichting en dus bij de betreffende mensen in gebruik kunnen blijven.
Graag een verlegging van het bij woning Kroonsingel 5 geprojecteerde vooringang Dit zal worden bekeken bij de uitwerking van het Definitief Ontwerp.
Aandacht wordt gevraagd voor de reeds aanwezig achteruitgangen op het Kroonwijkpark. Deze achteruitgangen zullen worden gerespecteerd, in die zin dat ze vrij zullen blijven van beplanting.
Er is zorg of de aanwezige hagen op de erfgrens niet verstikt zullen worden door de geprojecteerde nieuwe beplanting. Tussen de nieuwe beplanting en de hagen zal ruimte worden gelaten zodat deze hagen bereikbaar blijven voor onderhoud.
Er worden kanttekeningen geplaatst bij de fietsenstalling die is geprojecteerd tegen de hagen van Kroonsingel 13 – 19. Dit trekt hangjongeren. Wordt deze fietsenstalling overdekt?

Indien voor de bouw hiervan een vergunning moet worden aangevraagd, kunnen aanwonenden planschade indienen?

Er is hier sprake van een niet overdekte fietsenstalling. Bij de andere fietsenstalling komt een afsluitbare fietsenberging voor het personeel van de school.
Er worden kanttekeningen geplaatst bij de sociale veiligheid van het ontwerp gelet op de beplanting en hoogteverschillen. In het ontwerp zijn verschillende zichtlijnen opgenomen.
Er zijn zorgen over de toegankelijkheid van het park voor wijkbewoners die slecht ter been zijn. In verband met de belevingswaarde zijn bewust slingeren paden in het ontwerp opgenomen. Deze paden zijn goed toegankelijk voor rollators en rolstoelen.
Worden de doorsteekjes vanaf de Kroonsingel naar park en school ook geschikt voor fietsers. Nee, dit blijven voetpaden.
Aandacht wordt gevraagd voor het voorkomen van overlast van hondenpoep. Suggestie: plaats bordjes en plaats afvalbakken met zakjes. De hoop is dat als het park anders is ingericht en intensiever wordt gebruikt door spelende kinderen de hondeneigenaren daar rekening mee zullen houden. Desalniettemin zal bij de verdere uitwerking naar een Definitief Ontwerp worden bezien of maatregelen in de vorm van bordjes en afvalbakken gewenst of noodzakelijk zijn.
De speeltoestellen moeten vandalismebestendig zijn. De vandalismebestendigheid is een aandachtspunt bij de keuze voor de speelvoorzieningen.
Gepleit wordt voor het aanbrengen van voldoende afvalbakken ter voorkoming van zwerfafval. Het beleid van de gemeente is om geen afvalbakken te plaatsen in parken en groenvoorzieningen en bij speelplaatsen, omdat dit juist vaak rommel aantrekt.
Is er al een verlichtingsplan voor het park? Het opstellen van een verlichtingsplan is onderdeel van de uitwerking van het nu voorliggende voorlopig Ontwerp naar een Definitief Ontwerp.
De Schoolstraat is nu al zeer drukke, onveilige straat. Mede in verband met de ladende en lossende bestel- en vrachtwagens.

Suggestie: leg een zebrapad over de Schoolstraat.

Er is bewust voor gekozen geen oversteekplaats aan te leggen over de Schoolstraat omdat dit niet past in het toegepaste “shared-space” concept.
Er worden kanttekeningen geplaatst bij de locatiekeuze voor de school. Er lijken plekken in Malden te zijn waar een school beter inpasbaar is. De locatiekeuze is een gegeven.