Kroonwijk Belangen Vereniging

Verslag Algemene Ledenvergadering 21 april 2017

Verslag: Algemene Ledenvergadering Kroonwijk BV d.d. 21 april 2017
Locatie: Het Steenhuys
Aanwezig: 30 leden
Afwezig: m.k.a. Ellen Engels plus 4 leden

1. Opening
De voorzitter cheet de aanwezigen van harte welkom en is blij met deze opkomst.

2. Vaststellen verslag ALV 15 april 2016
N.a.v. punt 3. Steenhuys wordt opgemerkt dat men zich voor de toekomst zorgen maakt over waar een bijeenkomst gehouden kan worden. De Maldense burgers nemen het initiatief voor een samenzijn en de Gemeente heeft geen betaalbare accommodatie in de aanbieding. De voorzitter deelt deze zorgen en meldt dat er in de nieuwbouw waarschijnlijk een gemeenschappelijke ruimte wordt gecreëerd van ca. 50 m2. Dit is voor onze wijkbijeenkomst te krap. Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet.
Verder geen opmerkingen: het verslag wordt vastgesteld.

3. Mededelingen
– de BuurtWhatsApp voor de leden van Kroonwijk Belangen Vereniging is in december per e-mail aangemeld bij de wijkagent en de Gemeente bij mw. Andreas. Om onverklaarbare redenen hebben zij niets met deze aanmelding gedaan. (wordt vervolgd)
Daarnaast is er in de Kroonwijk door iemand die geen lid meer is van de Kroonwijk BV ook een BuurtWhatsApp gestart.
–  de voorzitter meldt dat Kroonwijk BV op het moment 100 adressen (= ca 180 leden) telt.

4. Samenstelling bestuur: het bestuur telt maximaal 7 leden.
–  Verkiezing bestuursleden: Er is 1 plaats vacant.
–   Kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris
Kroonsingel 11, tot 17 april 2017 of per e-mail Kroonwijk.bv@gmail.com
Er hebben zich geen kandidaten aangemeld.

5. Financiën
–  Het woord is aan de kascontrolecommissie de heren Paul Koers en
Fons Mols. Zij hebben de gegevens gecontroleerd en in een schriftelijke verklaring stellen zij voor het bestuur decharge voor het gevoerde (financiële) beleid te verlenen. De vergadering gaat hiermee met algemene stemmen akkoord.
–  De jaarrekening en de specificatie van kosten.
Sjoerd Pijnappel (penningmeester) licht de balans en winst+verliesrekening toe. De uitgaven en inkomsten zijn ongeveer gelijk aan elkaar en bedragen ongeveer €1000. De kosten zijn voornamelijk verzekeringskosten, administratiekosten, bankkosten en kosten voor de bijeenkomsten, zoals de ALV en de Wijkborrel.
–  Website: voor het ontwikkelen van de nieuwe website is door de gemeente subsidie verleend.
–  Subsidie 2016: voor de organisatiekosten, administratie etc. is door de gemeente ook subsidie toegekend.
– Begroting 2017 toelichting door de penningmeester.
De begroting 2017 wordt opgesteld als voorheen, op basis van de werkelijke kosten in 2016. De aanwezige leden stemmen in met deze begroting.
– Benoeming kascommissie 2017
De kascommissie 2017 bestaat uit Fons Mols en Fred Duits.

6. Vaststellen contributie 2017: Met algemene stemmen wordt de contributie vastgesteld op € 10,– per jaar.

7. KOFFIEPAUZE ±  20 MINUTEN. Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

8 Stand van zaken m.b.t. tot vinger aan de pols plannen Gemeente
–  Het ontwerpbestemmingsplan Kern Malden. Het bestuur heeft op 7 april 2017 een brief met haar zienswijzen hierover aan het College van B&W gestuurd.
Het bestuur heeft in deze brief te kennen gegeven het niet eens te zijn met een aantal wijzigingen met name het wijzigen van de bestemming Groen.
Groen: In het bestemmingsplan dat nu van kracht is:
‘De op de plankaart voor “groen” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a plantsoenen, groenstroken, bosplantsoenen, (fiets)paden, uitritten, bermen en speelvoorzieningen;
Groen: Het ontwerpbestemmingsplan (voor de toekomst):
‘De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. plantsoenen, groenstroken, bosplantsoenen, (fiets)paden, uitritten, bermen en speelvoorzieningen, hondenuitlaatvoorzieningen en parkeervoorzieningen’.
Ook hebben wij vragen gesteld over toekomst van de Locatie van de voormalige Toermalijnschool en over Hart voor Malden en Kroonwijkplantsoen.
–  Hart voor Malden (Fietspad door Kroonwijkplantsoen?) De borden voetpad zijn verdwenen. De leden merken op dat als zijn nu over het voetpad lopen, zij van fietsers de opmerking krijgen “ga ergens anders lopen”. De aanwezigen vragen dringend om het voetpad te handhaven en zij willen geen fietspad door het plantsoen. Het wordt gevaarlijk voor ouderen en spelende kinderen en als je fietsers toelaat, verklaar je dit voetgangersgebied vogelvrij ook voor bromfietsen en scooters.
– Enkele leden merken op het zeer op prijs te stellen dat het bestuur de plannen van de gemeente op de voet volgt.
– Herinrichting Schoolstraat
De aanwezige leden zijn het er unaniem over eens dat de Schoolstraat erg gevaarlijk is geworden. Wie handhaaft er?
Er is een nieuwe wijkagent: Willy Jansen Bouwmeester.
–  JOSH (Jongeren op straat Heumen)
De overleggen vinden plaats op ons verzoek (als dit nodig is). De laatste tijd is er geen overlast van jongeren in de Kroonwijk.

9.  Stemmen/Benoemen nieuwe bestuursleden. Niet van toepassing

10. Rondvraag
–  Hondenpoep: Ondanks het speciale hondenpoepveldje wordt het Kroonwijkplantsoen als uitlaatplek voor honden gebruikt. De leden klagen over de hondeneigenaren die de poep van de hond niet opruimen. Handhaven zou hier op zijn plaats zijn
–  Kattenpoep: ook katteneigenaren laten hun dier buiten los lopen en deze katten poepen in tuinen bij de buren. Er werd een katteneigenaar op aangesproken waarop hij antwoordde: “ik heb buitenkatten”.
–  Speelruimte voor de kinderen in de wijk. Door de overlast van hondenpoep is het Kroonwijkplantsoen niet geschikt om daar kinderen te laten spelen. Jonge ouders missen ook een speeltuintje voor hun kinderen.
Op het veldje tussen de huizenblokken op de Chrysanthstraat wordt gevoetbald, omdat daar minder hondenpoep ligt. Er werd in het verleden een idee geopperd om een hekje voor het parkeerterrein te plaatsen zodat de bal niet tegen de auto’s aankwam. Wij zouden daar een Vonkje voor kunnen aanvragen bij de Gemeente. Bewoners hebben hier bezwaar tegen men vindt het niet prettig als kinderen daar spelen.
In de Kroonwijk zullen waarschijnlijk meer jonge gezinnen komen wonen. Het blijft belangrijk voor elk kind om buiten te spelen, daarom vragen wij de leden om mee te denken over waar meer speelgelegenheid voor de kleintjes in de wijk gerealiseerd kan worden.

11. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezige leden voor hun aandacht en inbreng en sluit de vergadering.